Vastgesteld wijzigingsplan "Cranenburgsestraat 67"

Logo Berg en Dal

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij het wijzigingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld en het vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het plan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie Cranenburgsestraat 67 in Groesbeek. Het plan omvat het planologisch-juridisch kader om de uitbreiding van een bestaande rijhal mogelijk te maken, opdat inpandig een grotere rijbak kan worden gerealiseerd.

Met het plan is toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 3.8.2 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Groesbeek". Het plan wijzigt de bestemming van de locatie als vastgelegd in dit bestemmingsplan en voorziet in een vormverandering van het ter plaatse vastgelegde (agrarisch) bouwvlak. Voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden is aangesloten bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan "Buitengebied Groesbeek" biedt.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan "Cranenburgsestraat 67" ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening met ingang van 2 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:

- www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0241.WPCranenburgse67-VSG1

- http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl

Daarnaast is het vastgestelde wijzigingsplan op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00u tot 17.00u en op maandagavond van 17.00u tot 19.00u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw H. Schot, telefoonnummer 024 – 30 13 561.

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. De beroepstermijn loopt van 3 maart 2016 tot en met 13 april 2016.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd(e) vastgesteld(e) ruimtelijk plan(nen) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- Een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig een zienswijze op de ontwerpbesluiten kenbaar heeft gemaakt.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het vaststellingsbesluit niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070 - 42 64 426.

 

Groesbeek, 1 maart 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,

Namens deze:

Mw. W. Bodewes, Manager afdeling Beleid

Naar boven