Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2016, 10511Instelling gemeenschappelijke regelingenKennisgeving ontwerp beschikking

Logo Peel en Maas

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor:

•Panningen, 5981 WT, Steenbakkerstraat 1, 1a, 1b en 1c. Bouw. Planologisch strijdig gebruik. Bouwen van vier woningen. Verzonden op 4 februari 2016.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen bij ons college worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077- 306 66 66.

Panningen, 10 februari 2016