Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2016, 10462VergunningenKennisgeving besluit omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gemeente Nuth

Logo Nuth

Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van het wijzigen van het gebruik van de hoeve op het perceel Bongard 3 te Wijnandsrade.

 

Gelet op het bepaalde in ­de Al­ge­mene wet be­stuurs­recht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij ons tegen het voorliggende besluit beroep aan te tekenen. De beroeps­ter­mijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit aan de aanvrager wordt bekendgemaakt; in dit geval met ingang van 26 februari 2016. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

 

Een beroepschrift dient naam en adres van de indiener te bevatten alsook een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. Daarnaast dient een beroepschrift ondertekend, gemotiveerd en gedateerd te zijn. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Een besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt behoudens in het geval van kap- en sloopactiviteiten dan wel activiteiten rondom monumenten en het uitvoeren van werken of werkzaamheden. In de laatste gevallen treedt een besluit in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

De werking van een besluit wordt door een beroepschrift niet geschorst. Indien een beroepschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht worden verzocht om een voor­lo­pige voor­zie­ning (schorsing) te treffen. Er dient dan wel te kunnen worden aangetoond dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. De indiener van het verzoek om een voorlopige voorziening behoort daarbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor het overige worden aan een verzoek om een voorlopige voorziening dezelfde eisen gesteld als aan een beroepschrift. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Een verzoek om een voorlopige voorziening en een beroepschrift kunnen ook digitaal bij de genoemde rechtbank worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet wel kunnen worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site kunnen de precieze voorwaarden worden geraadpleegd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt van de verzoeker om een voorlopige voorzie­ning alsook de indiener van een beroepschrift een grif­fie­recht geheven.

Voor meer informatie met betrekking tot beroep en voorlopige voorziening wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl (onder "Naar de rechter" c.q. "De bestuursrechter") alwaar nadere brochures kunnen worden geraadpleegd of gedownload.

 

 

Nuth, 26 februari 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Nuth