Verkeersbesluit Helpman 

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg leiden, of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, een verkeersbesluit worden genomen indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg gebruik maakt.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de politie eenheid Noord Nederland – district Groningen, afdeling verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de politie eenheid Noord Nederland – district Groningen, afdeling verkeersondersteuning en is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Voor de wijk Helpman/ Coendersborg in Groningen heeft het college van B. en W. op 25 september 2014 een verkeersplan vastgesteld. Het verkeersplan is tot stand gekomen in overleg met de bewoners van de wijk en is opgesteld om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te waarborgen op het moment dat de Helperzoom tunnel wordt gerealiseerd. Een belangrijk doel is het zoveel mogelijk tegengaan van sluipverkeer door de wijk Helpman/ Coendersborg. In het plan is tevens rekening gehouden met de routes van de lijnbussen en consequenties die dit heeft voor de aanwezigheid van bushaltes. Voor de straten waar wijzigingen plaatsvinden is per straat aangegeven welke maatregelen worden getroffen en wat de achterliggende overwegingen zijn die tot de maatregelen hebben geleid.

1.Overwegingen Helper Brink

a) In het verkeersplan wordt de route Helper Brink afgewaardeerd tot een verblijfsgebied waar een 30 kilometer/uur zone van kracht wordt. Doordat de Helper Brink onderdeel gaat uitmaken van het verblijfsgebied komen de op de zijwegen aanwezige poortmaatregelen van de 30 kilometer/uur zones te vervallen en worden ook de borden A1/ A2(zone) verwijderd.

b) In een verblijfsgebied 30 kilometer/uur zone wordt - conform de landelijke richtlijnen – de voorrang tussen bestuurders niet door middel van borden en markering ingestelde voorrangskruispunten geregeld. Als gevolg daarvan worden de voorrangskruispunten met de zijwegen van de Helper Brink opgeheven.

c) Om sluipverkeer tegen te gaan wordt eenrichtingverkeer ingesteld voor voertuigen, komende vanaf Haydnlaan en gaande richting Coendersweg, waar (brom)fietsers van uitgezonderd worden.

d) Om sluipverkeer tegen te gaan wordt tevens eenrichtingverkeer ingesteld voor voertuigen, komende vanaf Coendersweg en gaande richting Verlengde Hereweg, waar fietsers van uitgezonderd worden. Omdat bromfietsers geen gebruik mogen maken van fietsstroken is gekozen om alleen fietsers uit te zonderen en zo de realisatie van fietsstroken nabij de aansluiting met Verlengde Hereweg mogelijk te maken.

e) Omwille van de verkeersveiligheid en duidelijkheid wordt voor fietsers op Helper Brink een fietsstrook aangewezen, vanaf kruispunt Verlengde Hereweg over een afstand van 50 meter in oostelijke richting die dient als overgang tussen de gebiedsontsluitingsweg en het verblijfsgebied. Verder in oostelijke richting delen de fietsers de rijbaan met gemotoriseerd verkeer, zoals dit gebruikelijk is in verblijfsgebieden.

f) Om sluipverkeer tegen te gaan wordt eenrichtingverkeer ingesteld voor voertuigen, komende vanaf de Beethovenlaan en gaande richting de Helperzoom, waarvan (brom)fietsers en lijnbussen worden uitgezonderd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat de lijnbus in de dienstregeling niet in beide richtingen tegelijkertijd door de Helper Brink zal rijden, waardoor bussen elkaar niet hoeven te passeren.

g) Het parkeerverbod aan de noordzijde van Helper Brink - voor het gedeelte tussen Coendersweg en de Verlengde Hereweg - wordt opgeheven omdat over de gehele wegvak parkeerstroken aanwezig zijn en parkeren op de rijbaan daarom niet met een parkeerverbod hoeft te worden verboden.

h) De lijnbussen gaan een andere route volgen, namelijk via Helper Brink en Beethovenlaan. Hierdoor rijden er geen lijnbussen meer over het gedeelte van Helper Brink tussen Beethovenlaan en Verlengde Hereweg. Als gevolg van de gewijzigde route voor lijnbussen wordt op Helper Brink ter hoogte van huisnummer 59 een tweetal bushaltes opgeheven. Bij de bushalte aan de noordzijde wordt ook een stukje parkeerverbod opgeheven dat was aangebracht om met de lijnbus het halteperron goed te kunnen bereiken.

i) Om de lijnvoering van bussen op Helper Brink uit te kunnen voeren wordt - ten oosten van kruispunt Beethovenlaan - een bushalte aangewezen voor lijnbussen, die komende vanaf Beethovenlaan richting Helper Brink / Helperzoom rijden.

2.Overwegingen Brinklaan

a) Om sluipverkeer tegen te gaan wordt eenrichtingverkeer ingesteld voor voertuigen, komende vanaf Helpen Oostsingel en gaande richting Helper Brink, waar (brom)fietsers van uitgezonderd worden.

3.Overwegingen De Savornin Lohmanlaan

a) In het verkeersplan wordt de route Savornin Lohmanlaan afgewaardeerd tot een verblijfsgebied waar een 30 kilometer/uur zone van kracht wordt. Doordat de Savornin Lohmanlaan onderdeel gaat uitmaken van het verblijfsgebied komen de op de zijwegen aanwezige poortmaatregelen van de 30 kilometer/uur zones te vervallen en worden ook de borden verwijderd.

b) In een verblijfsgebied 30 kilometer per uur zone wordt - conform de landelijke richtlijnen – de voorrang tussen bestuurders niet door middel van borden en markering ingestelde voorrangskruispunten geregeld. Als gevolg daarvan worden de voorrangskruispunten met de zijwegen van de Savornin Lohmanlaan opgeheven. Daarbij worden ook eventueel aanwezige inritconstructies verwijderd zodat alle wegen gelijkwaardig worden (aan bestuurders die van rechts naderen dient hierbij voorrang te worden verleend).

c) De aansluiting van de Savornin Lohmanlaan op Verlengde Hereweg wordt voorzien van een inritconstructie tussen de ventweg Verlengde Hereweg en Savornin Lohmanlaan. Hierdoor kunnen de middels borden en markering geregelde voorrangskruispunten worden opgeheven dusdanig dat alleen de bestaande voorrangssituatie tussen de hoofdrijbaan Verlengde Hereweg en Savornin Lohmanlaan - conform de bestaande situatie - gehandhaafd blijft.

d) De aansluiting Savornin Lohmanlaan – Helperzoom wordt voorzien van een inritconstructie als poortmaatregel naar de 30 kilometer per uur zone waardoor het middels borden en haaientanden geregelde voorrangskruispunt wordt opgeheven.

4.Overwegingen Goeman Borgesiuslaan

a) Op Goeman Borgesiuslaan worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht op kruispunten (plateau’s) met als doel om de snelheid op de kruispunten te verlagen. Om dit mogelijk te maken dienen de inritconstructies op de betreffende kruispunten te vervallen en worden de kruispunten aangewezen als voorrangskruispunt waarbij bestuurders uit de zijstraten voorrang verlenen aan bestuurders op de Goeman Borgesiuslaan, op de volgende kruispunten:

 • -

  Van Houtenlaan – Goeman Borgesiuslaan;

 • -

  Troelstralaan – Goeman Borgesiuslaan;

 • -

  Esserlaan (verplicht brom/fietspad) – Goeman Borgesiuslaan;

 • -

  Groen van Prinstererlaan – Goeman Borgesiuslaan.

b) Op kruispunt Helperzoom – Goeman Borgesiuslaan wordt de voorrangssituatie gewijzigd. Het bestaande afgebogen voorrangskruispunt wordt hierbij gewijzigd in een voorrangskruispunt waarbij bestuurders op Goeman Borgesiuslaan voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Helperzoom/ Saaksumborg. Met deze aanpassing ontstaat er een heldere en verkeersveiligere situatie voor fietsers die komende vanaf Helperzoom richting Saaksumborg fietsen.

c) Op de Goeman Borgesiuslaan - ter hoogte van huisnummer 10 – komen bushaltes te vervallen omdat deze overbodig zijn geworden doordat reeds in voldoende mate haltes in de nabijheid zijn gelegen.

d) De bestaande fietsstroken kunnen als gevolg van het opheffen van de bushaltes worden verlengd over een lengte van 15 meter in oostelijke richting.

e) De doorsteek tussen Goeman Borgesiuslaan en Esserlaan wordt aangewezen met borden verplicht brom/fietspad. De bestaande geslotenverklaring uitgezonderd (brom)fietsers wordt verwijderd. Op deze wijze wordt het toegestane gebruik van de doorsteek op een positieve manier aangeduid zoals dit conform het RVV 1990 de voorkeur geniet.

f) Op diverse uitwegen van privéterreinen op de Goeman Borgesiuslaan zijn haaientanden aangebracht. Dat het toepassen van haaientanden op uitwegen en of inritconstructies - conform landelijke richtlijnen - niet wenselijk is, omdat het ertoe leidt dat de verkeersregels die voor een uitweg gelden niet meer van toepassing zijn doordat er verkeerstekens zijn aangebracht (die boven verkeersregels gaan). Omdat dit ongewenst is in dergelijke situaties is gekozen om de haaientanden te verwijderen.

g) Op Goeman Borgesiuslaan bevindt zich tussen huisnummer 90 en 92 een weg die in verbinding staat met de Groen van Prinstererlaan die nog niet is aangewezen als 30 kilometer per uur zonepoort. Om de zone sluitend te maken worden borden A1 en A2 (zone) geplaatst nabij de aansluiting Goeman Borgesiuslaan.

5.Overwegingen Haydnlaan

a) Op Haydnlaan tussen Helper Brink en Coendersweg is een eenrichtingverkeer aanwezig waarvan de rijrichting wordt omgedraaid om sluipverkeer te ontmoedigen. In de nieuwe situatie wordt het eenrichtingverkeer dusdanig ingesteld dat voertuigen, komende vanaf Coendersweg en gaande richting Helper Brink, mogen rijden waarvan (brom)fietsers door middel van de plaatsing van onderborden worden uitgezonderd.

b) Op de Haydnlaan, nabij de aansluiting met de W. Pyrmontstraat, is een tweetal Algemene gehandicapten parkeerplaatsen gesitueerd die niet langer in gebruik zijn en daarom kunnen worden opgeheven.

c) Op Haydnlaan (oostzijde van de rijbaan) is, nabij de school een Kiss Ride strook van 4 parkeervakken gelegen, ten behoeve van het halen en brengen van kinderen bij de school. Deze strook is aangewezen met bord E2 (verbod tot stilstaan). Het bestaande bord E2 (verbod tot stilstaan) wordt vervangen door bord E4 met onderbord met de tekst: ‘Halen en brengen schoolgaande kinderen ma - vr 8.00 – 16.00 uur’. Hiermee wordt voldaan aan de huidige inzichten voor het aanwijzen van Kiss Ride stroken.

6.Overwegingen Beethovenlaan

a) Op de Beethovenlaan tussen de Schubertlaan en de Helper Brink eenrichtingverkeer wordt ingesteld waarvan (brom)fietsers en lijnbussen worden uitgezonderd. Het instellen van eenrichtingverkeer levert een gunstige bijdrage aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Gekozen is om de rijrichting dusdanig in te stellen dat voertuigen komende vanaf Schubertlaan en gaande richting Helper Brink dienen te rijden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat de lijnbus in de dienstregeling niet in beide richtingen tegelijkertijd door de Beethovenlaan zal rijden, waardoor bussen elkaar niet hoeven te passeren.

b) Op de Beethovenlaan wordt een bushalte aangewezen ter hoogte van huisnummer 6 ten behoeve van lijnbussen, die komende vanaf Helper Brink richting Beethovenlaan / Savornin Lohmanlaan rijden.

c) Op de Beethovenlaan worden twee bushaltes verwijderd ter hoogte van huisnummer 5 en huisnummer 10, die komen te vervallen omdat de bushaltes worden ingepast ter hoogte van Beethovenlaan huisnummer 6 en Helper Brink (ten oosten van het kruispunt met de Beethovenlaan).

d) Op de Beethovenlaan (westzijde van de rijbaan) is, nabij de school een Kiss Ride strook van 13 parkeervakken gelegen, ten behoeve van het halen en brengen van kinderen bij de school. Door de komst van de bushalte dient de Kiss Ride strook ingekort te worden tot 10 parkeervakken. De Kiss Ride strook wordt aangewezen met borden E4 met onderbord met de tekst: ‘Halen en brengen schoolgaande kinderen ma - vr 8.00 – 16.00 uur’.

7.Overwegingen Helper Oostsingel

a) Op Helper Oostsingel wordt eenrichtingverkeer ingesteld - tussen de Verlengde Hereweg en Coendersweg - dusdanig dat voertuigen alleen nog, komende vanaf Verlengde Hereweg en gaande richting Coendersweg, mogen rijden. En dat hierbij (brom)fietsers middels plaatsing van onderborden, waaruit blijkt dat (brom)fietsers worden uitgezonderd van de ingestelde rijrichting, zoals in de wijk Helpman/ Coendersborg gebruikelijk is.

b) Op de Helper Oostsingel wordt op de aansluiting met de Coendersweg en Wagnersingel een fysieke maatregel (knip) aangelegd voor autoverkeer waardoor alleen (brom) fietsers nog vanuit Wagnersingel richting Helper Oostsingel en vice versa kunnen rijden.

8. Overwegingen Espad

a) Om sluipverkeer te voorkomen wordt op Espad, nabij de aansluiting Verlengde Hereweg, een fysieke afsluiting gerealiseerd voor voertuigen. Daarnaast wordt bord L8 (doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers) geplaatst om onnodig inrijden vanaf Helper Esweg te voorkomen.

9.Overwegingen Quintuslaan

a) Om sluipverkeer te voorkomen op Quintuslaan, nabij de aansluiting Verlengde Hereweg, een fysieke afsluiting wordt gerealiseerd voor voertuigen. Daarnaast wordt bord L8 (doodlopende weg uitgezonderd (brom)fietsers) geplaatst om onnodig inrijden vanaf Helper Esweg te voorkomen.

Dat de bovengenoemde verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden door het plaatsen en of verwijderen van borden A1 (zone), A2 (zone), B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, D4, E6, L3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden onder bord C1, C2, C3 en C4 waaruit blijkt dat (brom)fietsers in zijn uitgezonderd en borden onder bord G12a waaruit blijkt dat (brom)fietsers in tweerichtingen het pad mogen gebruiken.

Dat de verkeersmaatregelen zijn uitgewerkt in bebordings- en markeringsplan verkeersmaatregelen Helpman (18 bladen).

Dat de verkeersmaatregelen, die worden getroffen conform artikel 2 van de WVW, strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bereikbaarheid daarvan.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

1. Helper Brink

a) Door plaatsing/verwijdering van borden A1 en A2 - met daarboven zone/ einde zone - van bijlage 1 van het RVV 1990 de Helper Brink aan te wijzen als 30 kilometer/uur zone.

b) Door verwijdering van borden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de middels borden geregelde voorrangskruispunten op Helper Brink te verwijderen.

c) Door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Helper Brink voor voertuigen, komende vanaf Haydnlaan en gaande richting Coendersweg, waarvan (brom)fietsers middels onderborden (OB54) worden uitgezonderd.

d) Door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Helper Brink voor voertuigen, komende vanaf Haydnlaan en gaande richting Coendersweg, waarvan fietsers middels onderborden worden uitgezonderd.

e) Door middel van het aanbrengen van markering en fietssymbolen conform artikel 1 onder n van het RVV 1990 op het wegdek op Helper Brink, nabij kruispunt Verlengde Hereweg een tweetal bestaande fietsstroken te verlengen met 50 meter in oostelijke richting.

f) Door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Helper Brink voor voertuigen komende vanaf Beethovenlaan en gaande richting Helperzoom waarvan (brom)fietsers en lijnbussen middels onderborden worden uitgezonderd.

g) Door het verwijderen van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 het parkeerverbod ten noordzijde van de rijbaan Helper Brink - tussen Coendersweg en Verlengde Hereweg - op te heffen.

h) Door het verwijderen van borden L3 - en de blokmarkering (bushalte tegels) - van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van Helper Brink huisnummer 59 een tweetal bushaltes op te heffen.

i) Door verwijdering van gele streep, als genoemd in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990, een parkeerverbod op te heffen welke gelegen is nabij de noordelijke halte die Helper Brink 59 wordt verwijderd.

j) Door het plaatsen van bord L3 - en de blokmarkering (bushalte tegels) - van bijlage 1 van het RVV 1990 op Helper Brink, direct ten oosten van het kruispunt Beethovenlaan, een bushalte aan te wijzen.

2 . Brinklaan

a) Door plaatsing en verwijderen van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Brinklaan voor voertuigen, komende vanaf Helper Oostsingel en gaande richting Helper Brink, waarvan (brom)fietsers middels onderborden (OB54) worden uitgezonderd.

3 . Savornin Lohmanlaan

a) Door plaatsing/verwijdering van een borden A1 en A2 - met daarboven zone/ einde zone - van bijlage 1 van het RVV 1990 de Savornin Lohmanlaan aan te wijzen als 30 kilometer/uur zone.

b) Door verwijdering van borden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de middels borden geregelde voorrangskruispunten op Helper Brink te verwijderen.

c) Door verwijdering van bord B3 en B6 en het plaatsen van bord B4 van bijlage 1 van het RVV 1990 de middels borden geregelde voorrang tussen de parallelweg Verlengde Hereweg en de Savornin Lohmanlaan op te heffen.

d) Door verwijdering van bord B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de middels borden geregelde voorrang tussen de Savornin Lohmanlaan en Helperzoom op te heffen.

4 . Goeman Borgesiuslaan

a) Door plaatsing van borden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 middels borden en markering voorrangskruispunten in te stellen op de kruispunten van de Goeman Borgesiuslaan met de: Van Houtenlaan, Troelstralaan, Esserlaan en Groen van Prinstererlaan waarbij bestuurders uit de zijstraten voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Goeman Borgesiuslaan.

b) Door plaatsing en verwijdering van bord B4, B5 en B6 van bijlage 1 van RVV 1990 het middels borden geregelde voorrangskruispunt Goeman Borgesiuslaan – Helperzoom dusdanig aan te passen dat bestuurders op Goeman Borgesiuslaan voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op Helperzoom en Saaksumborg.

c) Door het verwijderen van borden L3 - en de blokmarkering (bushalte tegels) - van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van Goeman Borgesiuslaan huisnummer 10 een tweetal bushaltes op te heffen.

d) Door middel van het aanbrengen van markering en fietssymbolen conform artikel 1 van het RVV 1990 op het wegdek op Goeman Borgesiuslaan, nabij kruispunt Verlengde Hereweg een tweetal bestaande fietsstroken te verlengen met 15 meter in oostelijke richting.

e) Door het verwijderen van bord C1 en het plaatsen van borden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van een onderbord (OB505) waaruit blijkt dat (brom)fietsers in tweerichtingen zijn toegestaan op Esserlaan nabij de aansluiting met de Goeman Borgesiuslaan een verplicht brom/fietspad in te stellen.

f) Door het verwijderen van zelfstandige haaientanden als omschreven in artikel 80 van het RVV 1990 de onjuiste aanduiding te verwijderen.

g) Door plaatsing/verwijdering van een bord A1 en A2 - met daarboven zone/ einde zone – van bijlage 1 van RVV 1990 op de weg gelegen tussen Goeman Borgesiuslaan 90 en 92 de bestaande 30 kilometer/uur zone sluitend aan te wijzen.

5 . Haydnlaan

a) Door plaatsing en verwijderen van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Haydnlaan voor voertuigen, komende vanaf Coendersweg en gaande richting Helper Brink, waarvan (brom)fietsers en lijnbussen middels onderborden (OB54 en OB62) worden uitgezonderd.

b) Door verwijdering van bord E6 van bijlage 1 van RVV 1990 op Haydnlaan een tweetal algemene gehandicapten parkeerplaatsen op te heffen die nabij de aansluiting met de W. Pyrmontstraat zijn gelegen.

c) Door het verwijderen van borden E2 inclusief onderbord (OB206) en het plaatsen van borden E4 (OB206) van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord waaruit blijkt dat van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur alleen halen en brengen van schoolgaande kinderen is toegestaan, aan de oostzijde van de rijbaan van de Haydnlaan een strook ten behoeve van het halen en brengen van kinderen aan te wijzen ten behoeve van de school op de tijden dat deze in gebruik is.

6 . Beethovenlaan

a) Door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Beethovenlaan voor voertuigen, komende vanaf Schubertlaan en gaande richting Helper Brink, waarvan (brom)fietsers en lijnbussen middels onderborden (OB54 en OB62) worden uitgezonderd.

b) Door het plaatsen van bord L3 - en de blokmarkering (bushalte tegels) - van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van Beethovenlaan huisnummer 6 een bushalte aan te wijzen.

c) Door het verwijderen van borden L3 - en de blokmarkering (bushalte tegels) - van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van Beethovenlaan huisnummer, ter hoogte van huisnummer 5 en 10, een tweetal bushaltes op te heffen.

d) Door het verwijderen van informele borden Kiss Ride en het plaatsen van borden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord (OB206) waaruit blijkt dat van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur alleen halen en brengen van schoolgaande kinderen is toegestaan, aan de westzijde van de rijbaan van de Beethovenlaan een strook ten behoeve van het halen en brengen van schoolgaande kinderen aan te wijzen ten behoeve van de school op de tijden dat deze in gebruik is.

7 . Helper Oostsingel

a) Door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingverkeer in te stellen op Helper Oostsingel voor voertuigen, komende vanaf Hereweg en gaande richting Coendersweg, waarvan (brom)fietsers middels onderborden (OB54) worden uitgezonderd.

b) Door het plaatsen van palen en aanbrengen van trottoirbanden een fysieke afsluiting te realiseren voor gemotoriseerd verkeer (conform het gestelde in artikel 15 lid 2 WVW 1994) tussen de Helper Oostsingel, Coendersweg en Wagnersingel, waarbij (brom)fietsers gebruik kunnen blijven maken van de verbinding via de twee doorsteken die worden gerealiseerd.

8 . Espad

a) Door plaatsing van palen een fysieke afsluiting te realiseren voor gemotoriseerd verkeer (conform het gestelde in artikel 15 lid 2 WVW 1994) op Espad, nabij de aansluiting met Verlengde Hereweg.

9 . Quintuslaan

a) Door plaatsing van palen een fysieke afsluiting te realiseren voor gemotoriseerd verkeer (conform het gestelde in artikel 15 lid 2 WVW 1994) op Quintuslaan, nabij de aansluiting met Verlengde Hereweg.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u uiterlijk binnen zes weken indienen nadat de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,

J.L. Haks

hoofd afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed

Naar boven