Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2016, 10026Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’ van 25 februari tot en met 6 april 2016 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: met planid NL.IMRO.0005.BPBE15HERZ1-OW01.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedum Kern locatie Bedrijvenpark Boterdiep’ voorziet in een algehele herziening en actualisering van het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark aan de zuidzijde van de kern Bedum.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.