Publicatie bestuurlijke lus bestemmingsplan Buitengebied Nuth
Logo Nuth
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Nuth op 24 maart 2015 het bestemmingsplan Buitengebied Nuth opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 10 december 2014 met nummer 201309216/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d18 juni 2013. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0951.Buitengebied2013-VA03.
 
Bestuurlijke lus
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.
 
Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan
De wijziging heeft betrekking op het perceel Bongard 7. Op dit perceel is het bijbouwvlak vervallen en is de aanduiding VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) om de achter op het perceel liggende loods getrokken
 
Stukken inzien
Het raadsbesluit bestuurlijke lus van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 april 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Deweverplein 1 te Nuth. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op  www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijziging (nieuw vaststellingsbesluit) gedurende de termijn van ter inzage legging,  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 18 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Nuth, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.
Naar boven