Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 9768Ruimtelijke plannen

Logo Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Fortlocatie’ en verlenen omgevingsvergunning ‘Forte’, Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

 • 1. De gemeenteraad heeft op 26 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Fortlocatie’ met planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2015FORTLOCATIE-VG01 gewijzigd vastgesteld.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouder heeft op 1 april 2015, gelet op de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van 32 woningen met bijbehorende bergingen, erfafscheidingen, damwanden en grondkeringen, het aanleggen van erven, tuinen, wegen en watergangen en het maken van in- en uitritten op het perceel Uranusstraat 4 te Hardinxveld – Giessendam, sectie E, nummers 985, 986 en 1062, vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • a. Het (ver)bouwen van een bouwwerk (activiteit 1);

  • b. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (activiteit 2);

  • c. Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen (activiteit 3)

  Bij het verlenen van de omgevingsvergunning heeft het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 2.5.30 lid 4 Bouwverordening, gelijktijdig besloten ontheffing te verlenen voor het realiseren van 23 parkeerplaatsen omdat op andere wijze voorzien wordt in de benodigde parkeerbehoefte.

Wijziging ten behoeve van vaststelling

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van ambtshalve constateringen. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 november 2014 besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het project ‘Fortlocatie’ (Uranusstraat 4). Het betreft een zogenaamd toegangsbesluit op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de genomen besluiten gecoördineerd worden en als één besluit open staan voor beroep. Op de gecoördineerde besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Ter inzage van 9 april 2015 tot en met 20 mei 2015

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de zienswijzennota, de omgevingsvergunning en alle stukken behorende bij het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 9 april 2015 tot en met woensdag 20 mei 2015 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Tevens kunt de documenten inzien via de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Actueel/Documenten ter inzage) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het plan ID-nummer: NL.IMRO.0523.BP2014FORTLOCATIE-VG01. De omgevingsvergunning is te raadplegen via het plan ID- nummer NL.IMRO.0523.OV2015FORTE-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde besluit door:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

 • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan – naast het instellen van beroep – door genoemde belanghebbende tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via bovenstaand adres. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Crisis- en Herstelwet

Op dit gecoördineerde besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie

Voor vragen en opmerkingen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer B. van Dorp (afdeling BOO) te bereiken via het nummer 14 0184 of per mail: bvdorp@gemhg.nl.

Voor vragen en opmerkingen over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij de heer T. van Houwelingen (afdeling Burgerbalie), tevens te bereiken via het nummer 14 0184 of per mail: tvhouwelingen@gemhg.nl.