Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2015, 941Ruimtelijke plannen

Logo Cuijk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Mariaplein’, Cuijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Cuijk Centrum, Mariaplein” gewijzigd heeft vastgesteld op 15 december 2014. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan voorziet in het bouwen van drie appartementengebouwen ter plaatse van de hoek Mariaplein – Zwaanstraat te Cuijk rondom de Mariakapel. Door de gekozen opzet is het verplaatsen van de Mariakapel niet nodig. Visueel wordt aansluiting gezocht bij de Palatijn en het gerealiseerde gebouw aan de Vorstendom 11.

U kunt het bestemmingsplan inzien:

In de periode van woensdag 14 januari 2015 tot en met dinsdag 24 februari 2015 kan een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Voor de mogelijkheid van beroep worden de besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en het niet vaststellen van een exploitatieplan als één besluit aangemerkt.

De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en het niet vaststellen van een exploitatieplan treden op 25 februari 2015 in werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Cuijk, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Cuijk, W.A.G. Hillenaar, burgemeester.

R.P. Hoffman, secretaris.