Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2015, 925Verkeersbesluiten
B15.000009 verkeersbesluit. Het college van de gemeente Dronten,
Logo Dronten
Gelet op:
 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);
 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wetverkeer (BABW);
 • de bepalingen van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);
Overwegende:
 • dat er een nieuwe weg wordt aangelegd, uitkomend op de rotonde Spijkweg - Bremerbergweg;
 • dat die nieuwe weg is gelegen buiten de bebouwde kom in de zuid-oost hoek van de gemeente Dronten;
 • dat aan de Bremerbergdijk, langs het Veluwemeer, een recreatiegebied aangelegd wordt genaamd de Bremerbaai;
 • dat het nieuwe recreatiegebied onder andere bestaat uit een strand en strekdam;
 • dat bij nieuwe recreatiegebied parkeerplaatsen worden aangelegd waaronder twee parkeerplaatsen voor gehandicapten en dat het gebied ontsloten gaat worden via de Spijkweg;
 • dat de nieuwe weg een doodlopende weg is en dit niet zichtbaar bij het inrijden vanaf de rotonde Spijkweg - Bremerbergweg;
 • dat het daarom wenselijk is het bord model L8 te plaatsen om aan te duiden dat de dijk doodlopend is;
 • dat voor het plaatsen van een bord model L8 geen verkeersbesluit nodig is;
 • dat het parkeren op dezelfde wijze geregeld gaat worden als elders in het gebied, te weten aan de Spijkweg, Bremerbergdijk en Harderdijk;
 • dat dit inhoudt dat ook voor het nieuwe recreatiegebied de belastingverordening van toepassing is en er gedurende het seizoen van april tot en met september een betaald parkeren-regime van kracht is;
 • dat de parkeerplaatsen bij het recreatiegebied als een betaald parkeerzone wordt ingesteld door bij de ingang van de Bremerbergdijk borden conform model BW111, zonaal uitgevoerd, te plaatsen;
 • dat voor het plaatsen van borden model BW111 geen verkeersbesluit nodig is;
 • dat er verder een parkeerverbodzone wordt ingesteld waarmee wordt voorkomen dat er buiten de parkeerplaatsen geparkeerd gaat worden door borden model E1, zonaal uitgevoerd, te plaatsen;
 • dat er ter hoogte van de ingang van het strand een herhalingsbord geplaatst wordt;
 • dat de gemeente het wenselijk acht dat de bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zoals een strand, voor minder valide bezoekers zo goed mogelijk gewaarborgd wordt;
 • dat daarom twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd bij de ingang naar het strand door het plaatsen van borden model E6 al dan niet in combinatie met het aanbrengen van kruismarkering;
 • dat de gemeente de belangen van de mindervalide bezoekers van het recreatiegebied, die met de auto komen, in deze dan ook zwaarder vindt wegen dan die van overige weggebruikers om op de bovengenoemde parkeerplaatsen te kunnen parkeren;
 • dat het instellen van de gehandicaptenparkeerplaatsen in kwestie verder geen gevolgen heeft voor de parkeercapaciteit ter plaatse, aangezien het parkeerterrein over voldoende parkeergelegenheid beschikt voor overige bezoekers van het recreatiegebied;
 • dat de in dit besluit genoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer te waarborgen c.q. in deze te vergroten voor minder valide weggebruikers;
Besluitverplichting
Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 WVW 1994). In het BABW is in artikel 12 opgenomen dat voor het plaatsen van borden model E1 en E6 een verkeersbesluit nodig is.
De bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 en daarin opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Gezien het Delegatiebesluit alsmede het Mandaatbesluit heeft het college deze bevoegdheid gemandateerd aan de manager van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid.
Advies politie
Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de politie Flevoland, district Noord, van de Regionale Eenheid Midden-Nederland. Deze heeft een positief advies afgegeven.
Communicatie
Van dit besluit wordt openbaar mededeling gedaan in de Staatscourant en de Flevopost.
Besluiten
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:
 • 1.
  een parkeerverbodzone in te stellen op de Bremerbergdijk bij het nieuw te ontwikkelen recreatiegebied de Bremerbaai door het plaatsen van bord model E1, zonaal uitgevoerd als begin en einde, van Bijlage 1 van het RVV 1990, bij het inrijden van de Bremerbergdijk vanaf de Spijkweg;
 • 2.
  twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen aan de Bremerbergdijk bij de Bremerbaai ter hoogte van de ingang naar het strand door het plaatsen van de borden model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 al dan niet met witte kruismarkering;
 • 3.
  de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 002-01-12 van 03 december 2014.
Dronten, 07 januari 2015
namens burgemeester en wethouders van Dronten,
dhr. W. Denneman
manager afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid