Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 9234Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Ontwerpbestemmingsplan ‘Anderen Dorp, Veenvoort 4’, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Anderen Dorp, Veenvoort 4” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan zal gaan voorzien in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van een nieuwe woning ter compensatie van de afbraak van de bestaande, voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, e.e.a. overeenkomstig de regels van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling, op het perceel Veenvoort 4 te Anderen. Het bestaande karakteristieke hoofdgebouw (de vml. agrarische bedrijfswoning) blijft bestaan en zal ook een woonbestemming verkrijgen. Tevens voorziet onderhavig bestemmingsplan in de beëindiging van het (nu nog) bestaande kleinschalige kampeerterrein ter plaatse.

Het ontwerpbestemmingsplan is een vervolg op het voorontwerpbestemmingsplan “Anderen Dorp, Veenvoort 4” dat eind 2014 / begin 2015 ter inzage heeft gelegen. Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage met ingang van 2 april 2015 tot en met 13 mei 2015 tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen en (ver)bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 267718 (dhr. Ebels) of bij geen gehoor (0592) – 267814.