Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandsmeerStaatscourant 2015, 9024Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Landsmeer
Besluitnummer: VB2015-001 (tijdelijk parkeerverbod Zuiderzeelaan)
Bevoegdheid: Burgemeester en wethouders van Landsmeer
Inleiding:
Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.
Aan weerszijden van de Zuiderzeelaan vinden bouwactiviteiten plaats ter plekke ontbreekt een trottoir. Voor voetgangers zijn er loopplaten neergelegd zodat deze veilig langs de werkzaamheden kunnen lopen. Het is dan ook gewenst om aan de noordzijde van de Zuiderzeelaan een parkeerverbod in te stellen. Omdat als gevolg van het parkeren van voertuigen de doorgang voor voetgangers in ernstige mate wordt belemmerd;
O verwegingen ten aanzien van het besluit
Overwegende dat:
 • op dit deel van de Zuiderzeelaan te Landsmeer op dusdanige manier aan weerszijden op de rijbaan wordt geparkeerd dat regelmatig voor voetgangers gevaarlijke situaties ontstaan doordat er geen trottoir is.
 • klachten uit de buurt hierover zijn binnengekomen bij de gemeente;
 • bouwbedrijf en gemeentehandhaving hebben verzocht op genoemd deel van de Zuiderzeelaan een parkeerverbod in te stellen;
 • met een parkeerverbod de parkeerdruk in de Zuiderzeelaan acceptabel blijft;
 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat zij positief adviseert op het onderstaande besluit.
 • Het parkeerverbod geldt tot de weg definitief is ingericht.
Besluit
 • 1.
  Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om een Verkeersbord E1 (aanduiding: parkeerverbod) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op de locaties aan de Zuiderzeelaan zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
 • 2.
  Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel onder 1 in werking treedt een dag na publicatie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, op 17 maart 2015.
Mw. Mr. A.C. Nienhuis dhr drs P.A. Menting MBA
burgemeester secretaris
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekende en moet tenminste bevatten:
 • A.
  de naam en het adres van de indiener;
 • B.
  de dagtekening;
 • C.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • D.
  de gronden van het bezwaar
Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoekeneen voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de btrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.]