Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2015, 9018Ruimtelijke plannen
Vaststelling bestemmingsplan Stiens - Brêgeleane (2 woningen)
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 12 maart 2015 het bestemmingsplan Stiens – Brêgeleane (2 woningen) ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw op een invullocatie.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 1 april 2015 tot en met 12 mei 2015 ter inzage. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:
 
Degene die omtrent het ontwerp bestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt, de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
 
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 13 mei 2015 (daags na afloop van de beroepstermijn). Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 
Stiens, 31 maart 2015
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,
Harrie Siegersma, secretaris
drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester