Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeStaatscourant 2015, 8841Overig

Logo Heerde
Besluit aanwijzing toezichthouders, Heerde

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde heeft op 24 maart 2015 besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op grond van de krachtens art. 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen, artikel 7.3.1 Omgevingsverordening Gelderland, artikel 75 Huisvestingswet, artikel 34 lid 2 Wet op de kansspelen en artikel 61 Wet veiligheidsrisico’s. Bij de aanwijzing van toezichthouders wordt gekozen voor een functiegerichte benadering.

De ambtenaren van de gemeente Heerde, werkzaam voor het team Vergunningen en Handhaving met de aangewezen functies, krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het kader van voornoemde wetten en regelingen. Op grond van artikel 5.12 Awb en conform de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’ wordt aan de betreffende personen een legitimatiebewijs verstrekt.

Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking.

U kunt het aanwijzingsbesluit vinden op de website: www.heerde.nl. Daarnaast is het aanwijzingsbesluit in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit.

31 maart 2015,

Het college van Heerde, W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester

B. van Zuthem, gemeentesecretaris