Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2015, 8404Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan (artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening)
Logo Haarlemmermeer
Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 12 februari 2015 nummer 2014.0055587 het bestemmingsplan ‘Cruquius 2009 1e herziening’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMR0.0394.BPGcrq20091eherz00-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.
 
Het plan
Het plangebied omvat globaal de gronden omgeven door de Bennebroekerdijk, de Oude Kruisweg, de Crommelinbaan en de Cruquiuszoom. Het bestemmingsplan geeft een nieuwe planologische regeling voor de plandelen van het bestemmingsplan Cruquius 2009 die bij uitspraak van de Raad van State zijn vernietigd.
 
postcode 2142 EN
 
De wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht, betreffen de regels en daarin de volgende onderwerpen:
artikel 8, de bouwhoogte van een overslaginstallatie;
artikel 20 en artikel 30, de redactie van de wijzigingsbevoegdheden.
  • 1.
     
Inzien 
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting)  kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/wro 
Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur en op dinsdagavond van 17.00-20.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.
De terinzageligging begint op 27 maart 2015 en duurt zes weken.
 
Beroep
Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad en
b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om
een zienswijze in te dienen;
c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.
Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
 
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
Samenhang
Tegelijk met deze bekendmaking staat in dit medium de bekendmaking omtrent de vastgestelde hogere geluidwaarden.
 
[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]