Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2015, 8165Overig

MER-beoordelingsplicht Vecozuivel, Werktuigweg 37, gemeente Zeewolde, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Wet milieubeheer – openbare kennisgeving MER-beoordelingsplicht art 7.16 Wm

Het college van gedeputeerde staten van Flevoland maakt het volgende bekend.

Op 9 februari 2015 heeft BK Bouw- en Milieuadvies BV namens Vecozuivel BV een aanmeldingsnotitie ingediend in verband met het uitbreiden van een Zuivelfabriek Werktuigweg 37 te Zeewolde.

De uitbreiding gaat over een vergroting van de productiecapaciteit.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben gedeputeerde staten van Flevoland op 19 maart 2015 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage:

  • bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren;

  • in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde op werkdagen tijdens openingstijden.

De vergunning is voor een ieder toegankelijk via de website.

http://www.ofgv.nl/beschikking/

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (088-6333000).