Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2015, 7578Overig
Erm - De Zwollings 1: MER-beoordelingsbesluit
Logo Coevorden
Wet milieubeheer
MER-beoordelingsbesluit
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden hebben op 21 januari 2015 de M.E.R.- beoordelingsnotitie ontvangen van de Familie Hoving, De Zwollings 1 te Erm. Hierin wordt aangegeven dat zij voornemens zijn de melkrundveehouderij uit te breiden op het perceel, De Zwollings 1 te Erm.
Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 14 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit MER-beoordelingsplichtig. Op grond van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer moet voordat een aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling kan worden genomen, worden beoordeeld of een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met:
  • a. de kenmerken van de activiteit;
  • b. de plaats van de voorgenomen activiteit;
  • c. de kenmerken van mogelijke effecten op het milieu.
Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden op 9 maart 2015 besloten dat de Fam. Hoving voor deze activiteit geen MER hoeft op te stellen.
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage, tijdens de openingstijden bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen in het Klantcontactcentrum van de gemeente Coevorden in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden.
Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van de uiteindelijke besluiten, te weten de vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
Coevorden, 10 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Coevorden.