Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 6026Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/33010, tot benoeming van de heer P. Visser als lid, en de heer J.P. Bosma als plaatsvervanger, van de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 26b, eerste, vierde, en zesde lid, van de Schepenwet;

BESLUIT:

Artikel 1

In de Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden worden tot lid en plaatsvervangend lid benoemd voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 30 september 2015: namens de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij de heer P. Visser tot lid en de heer J.P. Bosma tot plaatsvervangend lid.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.

  • 2. Artikel 1 werkt terug tot en met 1 maart 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener

  • b. de dagtekening

  • c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.