Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2015, 5687Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit parkeerschijfzone Amicitia
Logo Rijswijk
VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,
gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het mandateringsbesluit Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I 2014;
overwegende;
 • -
  dat de gemeente Rijswijk het gebied waarin Amicitia is gevestigd, heeft aangewezen als belanghebbendenparkeergebied;
 • -
  dat vanaf 29 maart 2015 in de avonduren parkeren voor belanghebbenden geldt;
 • -
  dat Amicitia een welzijnslocatie is waar ook in de avonduren verschillende activiteiten plaatsvinden die bezoekers trekken;
 • -
  dat hier ook bezoekers komen die binnen de huidige regulering niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning;
 • -
  dat in de huidige situatie in de nabijheid van Amicitia door die bezoekers geparkeerd kan worden;
 • -
  dat het invoeren van belanghebbendenparkeren deze mogelijkheid voor bezoekers die met de auto komen, beperkt;
 • -
  dat voor het voortbestaan van de activiteiten van de verenigingen in Amicitia het ook van belang is dat er door bezoekers geparkeerd kan worden;
 • -
  dat om bezoekers in de gelegenheid te stellen om in het belanghebbendengebied te parkeren, er parkeerschijfzones (blauwe zones) aangeduid kunnen worden;
 • -
  dat de gemeente de weg in stand wil houden en de bruikbaarheid daarvan wil waarborgen;
 • -
  dat binnen het huidige parkeerbeleid in Rijswijk het aanduiden van separate parkeerschijfzones de mogelijkheid biedt om parkeergelegenheid voor bezoekers aan te bieden;
 • -
  dat gezien het doel van de invoering van parkeren voor vergunninghouders, namelijk het weren van langparkeerders die van buiten de wijk komen en er geen bestemming hebben, er aan de blauwe zones een maximale parkeerduur verbonden moet worden;
 • -
  dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wil waarborgen.
besluiten;
 • -
  tot het aanduiden van parkeerschijfzones “blauwe zones” door de borden E10 (en daaronder de werkingstijden: maandag t/m zondag 18.00 uur t/m 24.00 uur) en een blauwe streep te plaatsen conform de bij dit besluit horende tekening.
 • -
  de maximale parkeerduur op de parkeerschijfzone vast te stellen op twee uur.
 • -
  dit besluit in te laten gaan op 29 maart 2015.
De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.
Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.
Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente
en gepubliceerd in de Staatscourant op 25 februari 2015.
Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15, iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
burgemeester en wethouders,
namens dezen,
 
G.C.M. van den Akker
Wnd. hoofd afdeling Stad en Samenleving