Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2015, 5606Overig

Logo Maastricht
Opheffen routering vervoer gevaarlijke stoffen, Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat de gemeenteraad van Maastricht op 16 december 2014 het volgende heeft besloten:

Conform de Wet vervoer gevaarlijke stoffen wordt de route vervoer gevaarlijke stoffen uit 1999 opgeheven, onder andere omdat deze route sterk verouderd is, er inmiddels gebruik wordt gemaakt van trucknavigatiesystemen, hierdoor komen de aangewezen routes gevaarlijke stoffen overeen met de routes die door de navigatiesystemen aan de transporteurs worden opgegeven. Verder komt door de ondertunneling van de A2 de noodzaak voor een deel van de routes te vervallen, is de nieuwe afslag Beatrixhaven niet in de huidige route opgenomen en is de bewegwijzering niet meer compleet.

Met ingang van 9 maart 2015 liggen het raadsvoorstel- en besluit en bijbehorende stukken(eindrapport evaluatie routering Maastricht-Heuvelland) ter inzage aan het gemeenteloket van Maastricht. Digitaal kunt u deze stukken opvragen op onze website www.gemeentemaastricht.nl Kies ‘bestuur en organisatie’, kies ‘raad/agenda’ en kies de juiste datum. Het correspondentienummer van het raadsbesluit is 2014.43796, volgnummer 139-2014.

Binnen de termijn van tervisielegging kan een belanghebbende beroep indienen bij de Rechtbank Maastricht, sector bestuursrechtspraak, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het is ook mogelijk uw beroep digitaal in te dienen. Zie hiervoor www.rechtspraak.nl. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Maastricht, 6 maart 2015.

Burgemeester en wethouders van Maastricht, De Secretaris, P.J. Buijtels

De burgemeester, O. Hoes