Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2015, 5494Ruimtelijke plannen
Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 47 woningen op een perceel aan Brandemeer/Eeskwerd/de Fennen in Leeuwarden.
Logo Leeuwarden
Van 26 februari 2015 tot en met 9 april 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 47 woningen op een perceel aan de Brandemeer/Eeskwerd/de Fennen in Leeuwarden, met bijbehorende stukken ter inzage.
Ontwikkeling
Het bouwplan voorziet in de bouw van 47 eengezinswoningen, bestaande uit twee bouwlagen met kap. Binnen het plan bevindt zich een groenzone, waardoor er een zichtlijn ontstaat vanaf De Fennen naar de Dokkumer Ee. Binnen het plangebied wordt in voldoende mate voorzien in het parkeren
Inzage
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:
  • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure
  • via de websites:
  • www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.03004OGV01-VG01
  • www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen
Beroep
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:
  • Van 27 februari 2015 tot en met 9 april 2015
  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend
  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen
Voorlopige voorziening
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.