Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2015, 48908Ruimtelijke plannen

ZOUTELANDELANGENDAM 2,4 EN DUINWEG 3 T/M 13 (ONEVENGENUMMERD) EN DE BELLINK 5 ,UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNINGTE ZOUTELANDE

Logo Veere

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van circa 1200 m² vloeroppervlak voor detail- en horecafuncties, 19 gestapelde recreatieappartementen en twee grondgebonden woningen de aan de Langendam 2 t/m 4 en Duinweg 3 t/m 13 en de Bellink 5 te Zoutelande en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De digitale omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing van 24 december t/m 3 februari 2016 liggen ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0094OVResSoZld-VG01. Van 24 december t/m 3 februari 2016 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. De omgevingsvergunning treedt in werking op 5 februari 2016, tenzij bij de Rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning in werking nadat op dat verzoek is beslist. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233 of mail naar a.de.looff@veere.nl

Domburg, 30 december 2015

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag