Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2015, 48593Ruimtelijke plannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hornbach Duiven met omgevingsvergunning

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van Duiven maken bekend dat met ingang van 4 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • het op 14 december 2015 door de raad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Hornbach Duiven (identificatienummer NL.IMRO.0226.BPNIEUWGRAAF005-VS01);

  • de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een winkelvestiging met drive-in van concern Hornbach, het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden en het maken van een uitweg.

Voor dit plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Bestemmingsplan

Hornbach is voornemens om op de locatie Nieuwgraaf/Fotograaf te Duiven op het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf (locatie groothandelscentrum) een winkelvestiging met drive-in te vestigen. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort-Zuid’ is deze ontwikkeling niet geheel mogelijk en moet het bestemmingsplan dus worden herzien. Het vigerende bestemmingsplan bevat weliswaar een afwijkingsbevoegdheid voor perifere detailhandel, maar door de ontwikkeling moet het bouwvlak worden gewijzigd, wordt de weg achter het groothandelscentrum opgeheven en moet worden geschoven met bestemmingsgrenzen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen in de regels zijn beschreven in hoofdstuk 7 van de plantoelichting.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Duiven maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft op grond van de Coördinatieverordening contractueel en dus schriftelijk ingestemd met de gecoördineerde procedure. Daarbij worden het verzoek om herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig en in één procedure behandeld.

Inzien

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 4 januari 2016 tot en met maandag 15 februari 2016 voor een ieder ter inzage bij het Omgevingsloket, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken via de afsprakenmodule op de gemeentelijke website www.duiven.nl of via telefoonnummer (0316) 279 111. Daarnaast zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken te lezen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Van dinsdag 5 januari 2016 tot en met maandag 15 februari 2016 kan beroep worden ingesteld bij:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende die:

  • tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning;

  • aannemelijk kan maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

  • bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan alsmede het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft hierop geen schorsende werking. Voor een schorsing dient binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verschuldigd. De hoogten van deze griffierechten zijn te vinden via www.raadvanstate.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kijkt u op http://0226.roview.net of www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor vragen over deze publicatie kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer N. Schoenmakers. Hij is bereikbaar via (0316) 279 382.