Vaststelling bestemmingsplan "Dorpen Archeologie"

Logo Littenseradiel

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gemeenteraad bij besluit van 14 december 2015 het bestemmingsplan ‘Dorpen Archeologie’ heeft vastgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend en het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan is, met de bijbehorende stukken, in te zien op het gemeentehuis (afdeling Vergunningen en Handhaving), Keatsebaen 1 te Wommels. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur. Het besluit is ook te raadplegen via de gemeentelijke website: www.littenseradiel.nl (onder Actueel, Bekendmakingen, Bestemmingsplannen) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0140.LITTARCH-VA01.

Informatie over het bestemmingsplan:

De afgelopen jaren heeft de gemeente Littenseradiel haar bestemmingsplannen voor de grotere kernen geactualiseerd en kortgeleden is een geactualiseerd bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In dit laatste bestemmingsplan zijn de kleine kernen ook meegenomen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan Bûtengebiet, maar na de vaststelling van de plannen voor de grote kernen, heeft de gemeente archeologiebeleid  (de Nota Archeologie) vastgesteld. Dit recente beleid is opgenomen in het bestemmingsplan Bûtengebiet. Daarbij zijn niet alleen de bekende gebieden met hoge archeologische waarden van een dubbelbestemming voorzien, maar ook de gebieden met verwachtingswaarden.

Tot nu toe werd steeds met een voorbereidingsbesluit gewerkt om op een goede wijze de regels voor archeologie toe te passen. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente ervoor zorgen dat het archeologiebeleid binnen de gehele gemeente op een gelijke wijze planologisch wordt vastgelegd en wil de gemeente voorkomen dat zij ieder jaar opnieuw een voorbereidingsbesluit moet nemen. Het plangebied van dit bestemmingsplan betreft de plangebieden van alle bestemmingsplannen voor de grotere kernen van de gemeente Littenseradiel. Binnen die plangebieden zijn met dit plan dubbelbestemmingen voor de bescherming van de archeologische waarden opgenomen op dezelfde wijze als dat in het bestemmingsplan Bûtengebied is gebeurd.

 

Beroepsmogelijkheid

Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze. Het instellen van beroep is mogelijk tot 9 februari 2016 (gedurende zes weken vanaf de dag van terinzagelegging van het besluit). Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA te Den Haag. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie over het bestemmingsplan en de beroepsmogelijkheid kunt u contact opnemen met mevrouw S. Mollema van de afdeling Vergunningen en Handhaving, maandags en dinsdags bereikbaar via telefoonnummer (0515) 334474.

 

Wommels, 28 december 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

dr. J. Liemburg , burgemeester

drs. J. Folkerts  , secretaris

Naar boven