Omzetbelasting. Toelichting Tabel I. Wijziging van het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, Staatscourant nr. 26112

12 februari 2015

nr. BLKB2015/183M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M (Stcrt. nr. 26112). De wijziging betreft de aanpassing van de einddatum voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief op renovatie- en herstelwerkzaamheden van woningen (post b 21 en bijlage bij het besluit).

Het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M, Staatscourant nr. 26112 wordt als volgt gewijzigd.

ARTIKEL I

A

In § 5 Toelichting op de tabelposten wordt de datum ‘1 januari 2015’ steeds vervangen door: 1 juli 2015.

B

De bijlage bij het besluit BLKB2014/123M (verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Na de inleidende zin ‘Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden’ wordt toegevoegd een punt gevolgd door een zin luidende:

    De vragen en antwoorden hebben betrekking op de renovatiemaatregel die geldt van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015.

  • 2. De datum ‘1 januari 2015’ wordt steeds vervangen door: 1 juli 2015.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 12 februari 2015.

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst

Naar boven