Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 47805Ruimtelijke plannen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘t Zand te Alphen

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 december 2015 tot en met 8 februari 2016, voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘t Zand te Alphen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1723.bptZand met de bijbehorende bestanden. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van camping ’t Zand en gedeeltelijke herstructurering van het dagrecreatiegebied.

 

Tevens maakt het college bekend voornemens te zijn een verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te doen om de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur in de Verordening ruimte 2014 te wijzigen voor het gebied.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode voor eenieder ter inzage in het gemeentekantoor te Alphen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl of door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666. Tevens is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak gemaakt te worden met de behandelend medewerker, de heer B. van Strien tel.: 013-5086650.