Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenwaardStaatscourant 2015, 47705Ruimtelijke plannen

Vaststelling bestemmingsplan MFC Oud-Alblas

Logo Molenwaard

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad van Molenwaard op 17 november 2015 het bestemmingplan ‘MFC Oud-Alblas’ vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het juridisch planologisch mogelijk maken van een multifunctioneel centrum.

Het raadsbesluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van 28 december 2015 tot en met 8 februari 2016 tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek te Nieuw-Lekkerland (Raadhuisplein 1) of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.1927.BPmfcOA-VG01.

Tijdens de termijn van de terinzageligging kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen of een belanghebbende die een zienswijze heeft over een wijziging, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kan tevens een voorlopige voorziening bij deze afdeling worden ingediend. Het bestemmingsplan treedt in werking op 9 februari 2016.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.