Bestemmingsplan Wijzigingsplan Oirschotseweg 50 Moergestel

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het Wijzigingsplan Oirschotseweg 50 te Moergestel voorziet in het scheppen van de ruimtelijk–juridische mogelijkheden om een boerderijsplitsing van een cultuurhistorische boerderij in twee woningen aan de Oirschotseweg 50 te realiseren.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 25 november 2015 is het ‘Wijzigingsplan Oirschotseweg 50 Moergestel’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg50-VA01). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 22 december 2015 tot en met 1 februari 2016, gedurende zes weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Beschikking Wet geluidhinder

In het plan is de realisatie van een nieuwe woning mogelijk waarbij de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. Daarom is besloten een hogere grenswaarde vast te stellen vanwege de geluidhinder op bedoelde woning. Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend. Het definitieve besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit hogere grenswaarde.

Het besluit tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ligt gelijktijdig met het besluit

vaststelling Wijzigingsplan Oirschotseweg 50 te Moergestel ter inzage.

Beroep

Tegen de besluiten kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt;

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.

Naar boven