Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2015, 47062Vergunningen

Ontwerp-omgevingsvergunning Druisdijk 2a, Alphen

Logo Alphen-Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:

 

Het oprichten van een varkensstal aan de Druisdijk 2a te Alphen.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 10 maart 2015 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen, milieu en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

Het project past binnen het besluit van de gemeenteraad van Alphen-Chaam d.d. 15 november 2012 tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 22 december 2015 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor te Rijen. Voornoemde stukken zijn tevens te raadplegen op<www.ruimtelijkeplannen.nl>. Tot en met maandag 1 februari 2016 kan een ieder een zienswijze bij het college kenbaar maken tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact worden opgenomen met de heer B. van Strien of de heer J. Roelands.