Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2015, 46751Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 17 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” ter inzage ligt.

Toelichting

De bestemmingsplannen ‘Buitengebied-West’ en ‘Giessenzoom-Parallelweg’ zijn in het kader van de actualiseringsopgave in 2013 reeds geactualiseerd. De bestemmingsregeling van beide plannen is daarom één-op-één overgenomen. Daarnaast voorziet het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied” in de actualisering van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Oost’ (inclusief de eerste herziening) en ‘Betuweroute’. Tevens is het postzegelbestemmingsplan voor de Rivierdijk 66 integraal opgenomen in het voorliggende plan. De in het betrokken gebied gerealiseerde (en vergunde) bouwplannen, waarvoor vrijstellingen van de vigerende bestemmingsplannen zijn verleend, zijn eveneens in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen.

Door het samenvoegen van de verschillende bestemmingsplannen ontstaat een eenduidige regeling voor het gehele buitengebied van de gemeente. Het handhaven van de bestaande rechten vormt het voornaamste uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. Met voorliggend plan worden geen concrete grootschalige locatiegebonden ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Om de komende planperiode van tien jaar in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de agrarische sector, zijn destijds (2013) in het bestemmingsplan ‘Buitengebied West' diverse regelingen opgenomen. Deze worden in dit bestemmingsplan gecontinueerd en gaan voor het gehele plangebied gelden.

Plangebied

Het plangebied valt uiteen in drie deelgebieden; oost, west en de Giessenzoom. Het westelijke deel ligt direct ten noorden van de kern Hardinxveld-Giessendam. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens met Sliedrecht. De grens aan de noordzijde van het gebied wordt gevormd door de gemeentegrens met Molenwaard. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Giessenlanden de begrenzing van het plangebied. De zuidgrens wordt bepaald door de achterkant van de percelen aan Binnendams en de Oranjestraat, de Alexanderstraat en de Merwede-Lingelijn (spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen).

Het oostelijke deel ligt ten noorden en oosten van de kern Boven-Hardinxveld. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de achterkant van de percelen aan de Sluisweg, de sportvelden en het volkstuinencomplex aan de Parallelweg. De noordelijke plangrens wordt bepaald door de Merwede-Lingelijn en – meer oostwaarts – de Betuwelijn. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Gorinchem de begrenzing. De zuidgrens wordt achtereenvolgens bepaald door de Merwede, de bebouwde kom van Boven-Hardinxveld, de Middelwetering en de Rivierdijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Merwede-Lingelijn en loopt aan de west- en noordkant tot aan de gemeentegrenzen. Aan de oostkant grenst het plangebied voor een deel aan het woongebied “Over ’t Spoor” en eveneens de gemeentegrens.

De Giessenzoom ligt ingeklemd tussen de Merwede-Lingelijn en de Giessen. Aan de oostzijde vormt de gemeentegrens met Giessenlanden de begrenzing

Nota inspraak en vooroverleg

Gedurende de periode met ingang van donderdag 1 oktober tot en met woensdag 28 oktober 2015 heeft het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. Tijdens deze periode is een aantal reacties op het bestemmingsplan ingediend, die op onderdelen hebben geleid tot een aanpassing van het plan.

De reacties zijn beantwoord in de Nota Inspraak- en overlegreacties. Deze nota bevat ook een overzicht van de wijzigingen die ambtshalve in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd. De Nota Inspraak- en overlegreacties ligt met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Plan ligt tot en met woensdag 27 januari 201 6 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” ligt met ingang van donderdag 17 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het ontwerpbestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0523.BP2016BUITENGEBIED-DO01

Uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied” kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Het indienen van een mondelinge zienswijze bij de gemeenteraad is mogelijk tijdens De Ontmoeting op donderdag 21 januari 2016. Indien u hiervan gebruik wenst te maken wordt u gevraagd om dit te melden bij de griffie (t. 140184 of per mail griffie@gemhg.nl ). Bent u op genoemde datum niet in de gelegenheid en wenst u toch een mondelinge zienswijze in te dienen, dan kan dit ook bij de heer mr. G.J. Nieuwland van de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (t. 140184) of mailen naar gnieuwland@gemhg.nl .

Na afloop van de zienswijzentermijn zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.