Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2015, 45986Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Transvaal (Lijn 11 zone) gewijzigd vastgesteld

Logo 's-Gravenhage

De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 november 2015 het bestemmingsplan Transvaal (Lijn 11 zone) gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan Transvaal (Lijn 11 zone)  wordt op 17 december 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Transvaal (Lijn 11 zone)  te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0232ETransLijn11-50VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Centrum > Transvaal (Lijn 11 zone);

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

 

Beroepsmogelijkheid

Vanaf 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden: 

- die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit nr. 137;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 29 januari 2016, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.