Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 45798Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit plaatsen van verschillende bushaltes voor een fijnmazig openbaar vervoer in Buitenveldert Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-15-38562

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat door het wijzigen van de route van buslijn 62 door het GVB een hiaat is ontstaan in de openbaar voorziening in de wijk Buitenveldert;

 • dat de voornaamste doelgroep die hiermee getroffen wordt de ouderen zijn met beperkte mobiliteit;

 • dat de urgentie van dit probleem dusdanig is dat er gevallen geconstateerd zijn van mensen die niet meer in staat zijn hun eigen boodschappen te doen;

 • dat deze problematiek meermaals ter sprake is gekomen tijdens het werkbezoek van de Burgemeester van Amsterdam aan stadsdeel Zuid van 16 januari jongstleden;

 • dat voor de oplossing van dit probleem een initiatief is genomen door enkele bewoners, de Kroonenberg Groep en portefeuillehouder Paul Slettenhaar om met een voorstel te komen voor een fijnmazig vervoer in Buitenveldert;

 • dat in samenwerking met het GVB en afstemming met de RVE V&OR over bestuurlijk en ambtelijke samenwerking voor totstandkoming fijnmazig vervoer in Buitenveldert;

 • dat om fijnmazig vervoer te kunnen realiseren in Buitenveldert, bestaande bushaltes gebruikt gaan worden en er enkele bushaltes bij moeten komen waarvoor een verkeersbesluit nodig is;

 • dat deze haltes uitgevoerd gaan worden zoals in de uitvoeringsvoorschriften staat inclusief zwart witte tegelmarkering en blinde geleide lijnen en paal met haltebord en de Kroonenberg kenmerken;

 • dat de frequentie van deze bus elke 30 minuten zal zijn op de zuidelijke route, op de daarvoor aangegeven dagen en tussen bepaalde tijden zoals op het onderbord wordt aangegeven en dat de frequentie van deze bus elke 10 minuten zal zijn op de noordelijke route (zuidas) op de daarvoor aangegeven dagen en tussen bepaalde tijden zoals op het onderbord wordt aangegeven.;

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt: om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

door het plaatsen van verkeersborden conform model L3b van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”bushalte” te plaatsen op de volgende locaties.

a.Van Leijenberghlaan de secundaire rijweg tegenover perceel 98 met als

a. onderbord maandag t/m vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van

a. 09.00-17.00 uur.

a.b. Van Boshuizenstraat +/- 100 meter voor de kruising met Backershagen met

a. als onderbord maandag t/m vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van

a. 09.00-17.00 uur.

a.c. De Cuserstraat +/- 50 meter na de kruising met de Noordhollanstraat met

a. als onderbord maandag t/m vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van

a. 09.00-17.00 uur.

a.d. De Cuserstraat tegenover perceel 33 met als onderbord maandag t/m

a. vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur.

a.e. Bolestein tussen Overdam en Gunterstein met als onderbord maandag t/m

a. vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van09.00-17.00 uur.

a.f. Van der Boechorststraat schuin tegenover de tennispark Buitenveldert aan

a. de kant van Gijsbrecht van Aemstelpark het met als onderbord maandag t/m

a. vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur.

a.g. Gustav Mahlerlaan ter hoogte van de percelen 411-523 met als onderbord

a.maandag t/m vrijdag van 07.00-19.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00

a. uur.

Namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.