Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 45000Overige mededelingen aan het wegverkeer

Verkeersbesluit instellen stopverbod op de Prinses Margrietlaan en Hoefijzer ter hoogte van de lagere school in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid op en rond de Prinses Margrietlaan, Hoefijzer, de Rijksstraatweg, de Koningin Wilhelminalaan en de Koningin Julianalaan in Loenen aan de Vecht, gewaarborgd.

Daarnaast worden met het verkeersbesluit de weggebruikers en passagiers beschermd.

Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Met het verkeersbesluit wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de school, de kerk en de omliggende woningen aan de Prinses Margrietlaan en Hoefijzer in Loenen aan de Vecht beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming op de bovenstaande wegen van het verkeer tijdens schooltijden bevorderd.

Op verzoek van politie is het noodzakelijk om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de schoolgaande kinderen en hun ouders, alsmede van de bewoners van Loenen aan de Vecht, te garanderen. De gemeente Stichtse Vecht komt met dit verkeerbesluit aan dit verzoek tegemoet.

Het is dan ook gewenst om op de Prinses Margrietlaan en Hoefijzer ter hoogte van de school, tussen de kruising met de Rijksstraatweg en Hoefijzer huisnummer 31 te Loenen aan de Vecht, een stopverbod met venstertijden in te stellen. Dit stopverbod zal gelden voor deze wegen op weekdagen tussen 08.00u en 16.00u.

Hiervoor worden door de gemeente verkeerborden E02 en OB208c met tekst: ‘ma t/m vr 08 - 16h’ geplaatst op de kruising van de Prinses Margrietlaan met de Rijksstraatweg en ter hoogte van Hoefijzer huisnummer 31. Daarnaast worden de genoemde verkeerborden geplaatst op de kruising van de Koningin Wilhelminalaan met de Prinses Margrietlaan en op de kruising van de Koningin Julianalaan met de Prinses Margrietlaan en Hoefijzer.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Dorpsraad Loenen aan de Vecht.

BESLUIT

Het instellen van een formeel stopverbod op de Prinses Margrietlaan en Hoefijzer in Loenen aan de Vecht ter hoogte van de lagere school tussen de kruising met de Rijksstraatweg en Hoefijzer huisnummer 31.

Hiervoor worden, op de boven genoemde locaties in Loenen aan de Vecht verkeerborden E02 en OB208c met tekst: ‘ma t/m vr 08 - 16h’, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 8 december 2015

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.