Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2015, 44689Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Balk-Noord (Actualisatie)

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 11 december 2015 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Balk-Noord met de bijbehorende stukken ter visie.

 

Plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan is grofweg van toepassing op het deel van Balk ten noorden van de Luts. Het plangebied wordt aan de zuidzijde grotendeels begrensd door het bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht van Balk (‘Balk - Centrum’). De overige plangrenzen zijn afgestemd op het Bestemmingsplan Buitengebied Gaasterlân-Sleat 2004. Het plangebied beslaat daarmee de gronden tot en met het perceel Meerweg 1a (oostzijde), het perceel Houtdyk 1 (westzijde) en de Lorbuorren aan de noordzijde. De bedrijventerreinen Eigen Haard en De Stikke maken deel uit van dit plangebied.

 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet voornamelijk in het actualiseren van functies en activiteiten die al eerder planologisch waren geregeld. Het bestemmingsplan is op hoofdlijnen conserverend van aard maar kent wel enkele flexibiliteitsbepalingen waardoor beperkt ruimte kan worden geboden voor ontwikkelingen. In het bestemmingsplan is sprake van één volledig nieuwe ontwikkeling: het mogelijk maken van een bouwperceel ten behoeve van de bouw van één woning tussen de percelen Wilhelminastraat 57 en 59. In het plan voor de golfbaan is een wijziging aangebracht in de te bouwen woonhuizen (vrijstaand, twee-onder-één kap en woongebouwen). Het plan vervangt deels de beheersverordening “Balk en het IJsselmeer” en de beheersverordening “Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum”, inclusief de aan deze verordeningen gekoppelde bestemmingsplannen voor dit gedeelte van Balk.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1940.BPBLK13BALKNOORD-ON01.

 

Reageren

Gedurende de termijn van ter visie legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

o ontwerpbestemmingsplan Balk-Noord

o waarom u een zienswijze indient

o de datum

o uw naam en adres

o uw handtekening

 

• Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 10 december 2015