Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 4449Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied ‘Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4’, Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied ‘Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4’ met ingang van 19 februari 2015 gedurende zes weken (dus tot en met 1 april) voor iedereen ter inzage ligt.

Doel van het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ten aanzien van de percelen Herenweg 213 (sectie H nr. 545), Gerleeweg 5 (sectie G 3800) en Menakkerweg 4 (sectie H nrs. 1132 en 1133). Met de herziening van het genoemde bestemmingsplan wordt een planologische verankering beoogd van een verzoek om toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Deze regeling voorziet in de sloop van al dan niet voormalige bedrijfsgebouwen waar ter compensatie tegenover staat de bouw van één of meerdere burgerwoningen.

Het onderhavige ontwerpbestemmingsplan voorziet in:

  • 1e: het wegnemen van de (agrarische) bouwmogelijkheden op de percelen Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4;

  • 2e: het herbestemmen van de bestaande (agrarische) bedrijfswoningen Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 tot burgerwoning;

  • 3e: de bouw van een burgerwoning op het perceel Menakkerweg 4.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied ‘Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4’ ligt met ingang van donderdag 19 februari 2015 tot en met woensdag 1 april 2015 voor iedereen ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen:

  • via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0575.BPRvRMenakker-ON01;

  • via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl op de homepage de link ‘bestemmingsplannen’ onderaan de pagina bij ‘inwoners’ of ‘ondernemers’ en dan verder bij ‘actueel nieuws bestemmingsplannen’;

  • bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze (mondeling of bij voorkeur schriftelijk) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. D. van Leeuwen via T (071) 36 60 275.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

18 februari 2015