Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015, nr. 709099 houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 13 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.080’ vervangen door: € 1.078,70.

b. In de onderdelen b en c wordt ‘€ 600’ telkens vervangen door: € 599,30.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.560’ vervangen door: € 1.558,20.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 720’ vervangen door: € 719,20.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.080’ vervangen door: € 1.078,70.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 1.200’ vervangen door: € 1.198,60.

6. In het zevende lid wordt ‘€ 1.560’ vervangen door: € 1.558,20.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.989’ vervangen door: € 1.986,70.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 2.281,50’ vervangen door: € 2.278,80.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 936’ vervangen door ‘€ 934,90’ en wordt ‘€ 819’ vervangen door: € 818.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 195’ vervangen door: € 194,80.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.105’ vervangen door: € 1.103,70.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.430’ vervangen door: € 1.428,30.

2. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 520’ vervangen door ‘€ 519,40’ en wordt ‘€ 390’ vervangen door: € 389,50.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 195’ vervangen door: € 194,80.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.105’ vervangen door: € 1.103,70.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 1.430’ vervangen door: € 1.428,30.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 520’ vervangen door: € 519,40.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.873’ vervangen door: € 2.869,70.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.035,50’ vervangen door: € 3.032.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 3.198’ vervangen door: € 3.194,30.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.352’ vervangen door ‘€ 1.350,40’ en wordt ‘€ 1.222’ vervangen door: € 1.220,60.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 233,70.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1.326’ vervangen door: € 1.324,50.

2. In het derde lid wordt ‘€ 1.521’ vervangen door: € 1.519,20.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 1.716’ vervangen door: € 1.714.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 624’ vervangen door ‘€ 623,30’ en wordt ‘€ 468’ vervangen door: € 467,50.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 233,70.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1.989’ vervangen door: € 1.986,70.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.281,50’ vervangen door: € 2.278,80.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.574’ vervangen door: € 2.571.

4. Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 936’ vervangen door: € 934,90.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.210’ vervangen door: € 2.207,40.

2. In het derde lid wordt ‘€ 2.405’ vervangen door: € 2.402,20.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 2.372,50’ vervangen door: € 2.369,70.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 2.567,50’ vervangen door: € 2.564,50.

5. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.040’ vervangen door ‘€ 1.038,80’ en wordt ‘€ 897’ vervangen door: € 896.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 233,70.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 2.873’ vervangen door: € 2.869,70.

2. In het derde lid wordt ‘€ 3.165,50’ vervangen door: € 3.161,80.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 1.352’ vervangen door: € 1.350,40.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 325’ vervangen door: € 324,60.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 487,50’ vervangen door: € 486,90.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 195’ vervangen door: € 194,80.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en is van toepassing op werkzaamheden die op of na die datum worden verricht.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

TOELICHTING

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren is op 1 januari 2015 in werking getreden (Stcrt. 2014, nr. 32149). Ingevolge artikel 13 van de regeling worden de beloningen met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Op grond van artikel 13 geschiedt deze indexering overeenkomstig artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering (Stb. 2013, 308). Hierin is bepaald dat de vaste vergoedingen voor WSNP-bewindvoerders jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 januari worden gewijzigd met een percentage dat wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 2, vijfde lid, wordt toegelicht waar de letters A, B en C uit deze formule voor staan. Dit percentage wordt ook gehanteerd voor de indexering van de beloningen in de regeling.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2016 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in cao-lonen (letter A), arbeidsproductiviteit (letter B) en consumentenprijs (letter C). De procentuele stijging van de cao-lonen is berekend op 0,8679%. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens van de prijs van arbeid berekend op 1,7127%. De consumentenprijsindex is berekend op 0,9764%.

Het indexeringspercentage voor 2016 is afgerond (0,6 *(0,008679 – 0,017127) + (0,4 * 0,009764)) -0,1163%. Ingevolge artikel 13 van de regeling worden de beloningen afgerond op één cijfer achter de komma. Doordat naar verhouding de arbeidsproductiviteit sterker is gestegen dan de ontwikkeling van de cao-lonen en de consumentenprijzen, resulteert dit voor 2016 in een beperkte verlaging van de beloningen.

Het uurtarief voor 2016 is aan de hand van het indexeringspercentage berekend op € 64,90.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven