Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2015, 4296Verkeersbesluiten
V E R K E E R S B E S L U I T (Landbouwroute Veldweg):
Logo Hulst
gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet-1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;
gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).
O V E R W E G E N D E :
dat door de aanleg van een (deels) nieuwe parallelstructuur er voor het landbouwverkeer een korte en directe route ontstaat die de landbouwpercelen en -bedrijven ten westen en (zuid)oosten van Hulst verbindt. Het is voor (doorgaand) landbouwverkeer niet langer noodzakelijk om langs de Absdaalseweg of door de kernen van Hulst, Sint Jansteen en/of Clinge te rijden;
dat door het plaatsen van het bord C1 met onderbord “m.u.v. landbouwverkeer” van bijlage I van het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens-1990’ de Veldweg gesloten is in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van landbouwverkeer;
dat ingevolge artikel 24 van het ‘B.A.B.W.’ advies is gevraagd aan de Politie Zeeland, district Zeeland, bureau Terneuzen;
dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer aan de gemeente Hulst toebehoort;
B E S L U I T E N:
  • -
    door plaatsing van het bord C1 met onderbord “m.u.v. landbouwverkeer” de Veldweg gesloten is in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van landbouwverkeer;
  • -
    bovenstaande maatregelen te plaatsen conform bijgevoegde tekening;
Hulst, 13 januari 2015.
Burgemeester en Wethouders van Hulst,
De Secretaris, De Burgemeester,