Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2015, 42920Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2

Logo De Fryske Marren

(bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Met ingang van 4 december 2015 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2 met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt aan de zuidzijde begrensd door de bestaande bebouwing van de wijk Jachtkamp 1 en aan de westzijde door de bestaande bebouwing aan de Middenweg. Aan de noord- en oostzijde grenst het plangebied aan het agrarisch gebied.

 

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van een nieuw en kleinschalig woongebied aan de noordzijde van Bantega. Het plan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 11 woningen, waarbij zowel vrijstaande woningen, geschakelde woningen als rijwoningen mogelijk zijn. De stedenbouwkundige structuur speelt in op de structuur van de bestaande woonwijk Jachtkamp 1 en op de ligging, grenzend aan het landelijke gebied. Het plangebied wordt zorgvuldig in het landschap ingepast.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1940.BPBAN15JACHTKAMPF2-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Bantega-Jachtkamp Fase 2

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 3 december 2015