Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2015, 42817Ruimtelijke plannen

Vaststelling wijzigingsplan Floraweg 88, Roelofarendsveen

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat op 17 november 2015 is vastgesteld: Wijzigingsplan Floraweg 88, Roelofarendsveen. Het plan betreft een bestemmingsplanwijziging van bedrijfswoning naar plattelandswoning voor uitsluitend de bestaande woning met omliggend erf aan de Floraweg 88 te Roelofarendsveen. Doordat het plan voldoet aan de wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan Geestweg en Floraweg, is het een wijzigingsplan en geen regulier bestemmingsplan. 

 

Vanaf donderdag 26 november 2015 t/m woensdag 6 april 2015 liggen het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de overige bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). U bent welkom om de stukken in te zien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak. U kunt het wijzigingsplan ook inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de ID NL.IMRO.1884.WPFLORAWEG88-VAS1

 

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 8 januari 2015, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl

 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

25 november 2015