Regeling van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2015, nr. MinBuZa-2015.640074, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gehoord de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector wordt ‘€ 163.000’ vervangen door: € 168.000.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

TOELICHTING

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT) is een bezoldigingsmaximum van toepassing voor topfunctionarissen van in of bij deze wet aangewezen publieke en semipublieke rechtspersonen en instellingen. De toepasselijkheid van de WNT voor het beleidsterrein van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bepaald door artikel 1.3, eerste lid, onderdelen a, b en c, en de bijlage bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de WNT. Volgens artikel 2.6 van de WNT kan de betrokken minister voor nader omschreven rechtspersonen en instellingen een lager bezoldigingsmaximum vaststellen dan het bezoldigingsmaximum dat is vastgelegd in artikel 2.3 van de WNT.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door vaststelling van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector.1 Het op het moment van vaststelling van die regeling algemeen geldende bezoldigingsmaximum van de WNT (€ 178.000) is door die regeling voor topfunctionarissen in de OS-sector voor het jaar 2015 verlaagd naar het bezoldigingsniveau van een Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (€ 163.000).

Een op grond van artikel 2.6 van de WNT verlaagd bezoldigingsmaximum dient op grond van het eerste lid van dit artikel jaarlijks te worden vastgesteld. Onderhavige regeling strekt ertoe voor 2016 opnieuw een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de OS-sector vast te stellen.

Dit bezoldigingsmaximum is weer gebaseerd op de bezoldiging van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). Als gevolg van de cao-onderhandelingen voor rijksambtenaren stijgen de salarissen van rijksambtenaren, waaronder tevens de DGIS valt, per saldo met 3,25% vanaf 1 januari 2015 t/m 1 januari 2016. Het bezoldigingsniveau van een DGIS komt daarmee voor 2016 naar verwachting uit op € 168.000. Daarmee rekening houdende stelt onderhavige regeling het bezoldigingsmaximum voor de OS-sector voor 2016 vast op € 168.000.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven