Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 42235Ruimtelijke plannen
ZAKELIJKE BESCHRIJVING Samenwerkings- en anterieure overeenkomst project STORK-locatie te Naarden
Logo Naarden
 
De gemeente Naarden heeft op 24 juni 2015 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten voor het gebied gelegen binnen de gemeente Naarden, welk gebied wordt omsloten door de Amersfoortsestraatweg/Godelindeweg, Gerard Doulaan, Tenierslaan, plaatselijk bekend onder de projectnaam Stork-locatie..
 
Anterieure overeenkomst de overeenkomst is gesloten met Stichting de Alliantie, gevestigd te Hilversum en Stichting Wellant, statutair gevestigd te Houten en hebben betrekking op het Project Stork-locatie. Een overzichtskaart is bijgevoegd bij de zakelijke beschrijving.
 
Inhoud
In de overeenkomst is o.a. afgesproken:
 • 1.
  Wat de verantwoordelijken heden van de gemeente Naarden, Stichting de Alliantie en Stichting Wellant in het project zelfstandig en/of gezamenlijk zijn.
 • 2.
  Dat de gemeente zich inspant om te bevorderen dat het bestemmingsplan op voortvarende wijze de daartoe geëigende procedure doorloopt en op de kortst haalbare termijn vigerend wordt.;
 • 3.
  Dat de gemeente haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid behoudt ten aanzien van het ruimtelijke ordeningsproces.
 • 4.
  Hoe partijen de te maken kosten voor de totstandkoming van de gewenste planologische maatregel aan elkander voldoen. Dit is verplicht op grond van de Wro;
 • 5.
  Dat ieder der drie partijen de kosten voor de eventuele planschade naar aanleiding van zijn bouwplan voor zijn rekening neemt.
 
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
 
Naarden, 19 november 2015

Gemeente Naarden

Namens deze:

G.A. (Ard) Bolks