Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2015, 41935Verkeersbesluiten
Gemeente Ede - Verkeersbesluit instellen 60 km/uur en 30 km/uur zone - Bovenbuurtweg, Hoekelumse Brinkweg, Langschoterweg en West Breukelderweg in Bennekom
Logo Ede
829466
College van Burgemeester en wethouders
Overwegingen ten aanzien van het besluit
De herinrichting van de Van Balverenweg vormt de aanleiding om het achterliggende gebied, Bovenbuurtweg, Hoekelumse Brinkweg, Langschoterweg en West Breukelderweg, in te richten als verblijfsgebied. Deze wegen die deels buiten de bebouwde kom en deels binnen de bebouwde kom liggen zijn nog niet ingericht conform het principe Duurzaam Veilig. De geldende maximumsnelheden van 80 km/uur buiten de bebouwde kom en 50 km/uur binnen de bebouwde kom zijn te hoog gelet op de verkeersveiligheid. In het gebied moet de verblijfsfunctie meer centraal komen te staan. Gelet op de kwaliteit van de leefomgeving, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het voorkomen van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, en het beschermen van weggebruikers en passagiers, is het noodzakelijk om overeenkomstig bijgevoegde tekening verkeersmaatregelen in te stellen.
BESLUIT
Overeenkomstig bijgevoegde tekening de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
- het gebied Bovenbuurtweg, Hoekelumse Brinkweg, Langschoterweg en West Breukelderweg aan te wijzen als 60 km/uur zone buiten de bebouwde kom en binnen de bebouwde kom als 30 km/uur zone door plaatsing van verkeersborden A1-60, A1-30 en A2-30 zonaal uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990;
Ter inzage
Het besluit en de daarbijhorende tekening liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kevin Jacobs van het cluster ROG (0318) 680 391.
Ede, 18 november 2015

College van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Harriette Campen

afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Kevin Jacobs, (0318) 680 391, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum waarop u uw brief schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;
- uw handtekening.
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl