Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2015, 41259Verkeersbesluiten
Lelystad, verkeersbesluit: Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrischopladen van voertuigen, locatie vergunning parkeergelegenheidOostvaardersdijk
Logo Lelystad
Registratienummer: 151329057
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  Er is een aanvraag voor een E-oplaadobject ingediend ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig;
 • 2.
  het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor aandrijving van voertuigen wordt door de gemeente Lelystad van belang geacht;
 • 3.
  voor het stimuleren van elektrisch rijden is een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk;
 • 4.
  per oplaadlocatie zijn er twee oplaadvakken zodat beide oplaadpunten van het oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;
 • 5.
  per oplaadlocatie zijn er twee oplaadvakken zodat beide oplaadpunten van het oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;
 • 6.
  het ter plaatse geldende parkeerregime blijft van toepassing;
 • 7.
  het oplaadobject met bijbehorend oplaadvakken is openbaar, voor alle elektrische voertuigen en niet gereserveerd op kenteken;
 • 8.
  oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische voertuigen en alleen als de stekker in het oplaadpunt en in het voertuig zit.
 • 9.
  het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, artikel 2, tweede lid, onder a en artikel 2, derde lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994
 • 10.
  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;
 • 11.
  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als Gemeente wensen de kans te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de lokale leef kwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, economie en innovatie. Hiermee is dan ook een algemeen belang gediend.
De parkeerkoffer gesitueerd aan de Oostvaardersdijk is bestemd voor vergunningparkeren. De twee E-oplaadplaatsen zijn een aanvullende faciliteit in dit gebied.
Belangenafweging
De gemeente Lelystad wil een bijdrage leveren aan het elektrisch rijden omdat dit minder schadelijk is voor het milieu. Naar verwachting zal de markt van elektrische motorvoertuigen de komende jaren groeien. Het leveren van die bijdrage bestaat uit het aanwijzen van een beperkt aantal in de stad gelegen parkeergelegenheden, alleen bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen.
Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel.
Besluit
1.Aanwijzen twee parkeerplaatsen aan de Oostvaardersdijk, locatie vergunningparkeergelegenheid, als oplaadplaats uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van borden volgens model E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” en twee pijlen wijzend naar beide oplaadvakken.
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.
Lelystad, 13 november 2015
Datum van publicatie: 18 november 2015
Het college van de gemeente Lelystad,
Namens deze
A.Maris
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 18 november 2015 tot 31 december 2015 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 18 november 2015, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.