Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2015, 40276Ruimtelijke plannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Essche Akker’ te Esch
Logo Haaren
Esch
•Het plangebied ligt aan de zuidoostzijde van de kern Esch, in het verlengde van de weg Het Kruys. Kadastraal bekend als percelen Esch B2796 (gedeeltelijk), B2898 (gedeeltelijk), B2799 (gedeeltelijk), B2753, B2754, B2762, B2763 en B2764.
De gemeenteraad van Haaren heeft op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 22 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Essche Akker’ inclusief bijlagen gewijzigd vastgesteld. Tevens besloot de raad om geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Voorliggend plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan "Kom Esch" en het uitwerkingsplan “Venakkers fase 4” van gemeente Haaren. De herziening voorziet in de ontwikkeling van 18 woningen.
Over het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 november2015 gedurende zes weken (t/m woensdag 23december 2015) ter inzage.
Het plan is op meerdere manieren in zien. U kunt het plan in zien in het gemeentehuis bij de balie van de Gemeentewinkel. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Bel hiervoor naar 0411-627282. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl/esscheakker. Hier klikt u op “Essche Akker, Esch” en zo komt u bij het bestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP15ESCEsscheAkker-VA01.
Belanghebbenden kunnen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag tijdens de termijn van ter inzage legging beroep instellen.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt. Deze belanghebbenden kunnen wel tegen de wijzigingen in het vastgestelde plan beroep instellen.
Het besluit van de gemeenteraad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Haaren, 5 november 2015