Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2015, 40263Besluiten van algemene strekking

Beleidsregels van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 november 2015, kenmerk 700185, houdende wijziging van de Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 1, onderdeel a, subonderdeel 2, van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Onder actief zijn op een concurrerende markt wordt verstaan: het verlenen van diensten in opdracht van derden tegen een substantiële vergoeding ter uitvoering van taken en werkzaamheden.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, M.C.A. Blom Directeur-generaal Straffen en Beschermen

TOELICHTING

Met onderhavige wijziging is geen inhoudelijke verandering van de bestaande beleidsregels beoogd. Gebleken is dat de formulering van artikel 1, tweede lid, onder d heeft geleid tot onduidelijkheden bij maatschappelijke organisaties die bijvoorbeeld taken voor gemeenten uitvoeren. Met deze wijziging wordt beoogd deze onduidelijkheden weg te nemen. Derhalve is een spoedige inwerkingtreding van de wijziging gewenst.

Voor de invulling van het criterium dat een organisatie niet actief mag zijn op een concurrerende markt is het niet zozeer van belang of er sprake is van daadwerkelijke concurrentie, maar of er sprake is van het in opdracht uitvoeren van taken, diensten of werkzaamheden ten behoeve van een derden tegen een substantiële vergoeding, eventueel in de vorm van een subsidie. De opdracht, die afkomstig is van een derde partij, zou ook aan een andere partij kunnen worden gegund die wel een winstoogmerk kan hebben.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, M.C.A. Blom Directeur-generaal Straffen en Beschermen