Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 40257Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplannen ‘Gedeeltelijke reparatie bestemmingsplan Gasthuiswaard’ en ‘Parapluherziening geluidzone industrie Gasthuiswaard’
Logo Geertruidenberg
Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van vrijdag 13 november 2015 de ontwerpbestemmingsplannen ‘Gedeeltelijke reparatie bestemmingsplan Gasthuiswaard’ met IMRO nummer NL.IMRO.0779.Bpreparatiegwaard-ON01 en de ‘Parapluherziening geluidzone industrie Gasthuiswaard’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.Bpgeluidgwaard-ON01 ter inzage liggen (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op reparatie van de door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 18 april 2012 vernietigde plandelen (bedrijfsperceel ten zuiden van de Heulweg en ten westen van de Centraleweg, Centraleweg 11, Centraleweg 13 en Heulweg 3) en de aanduiding ‘geluidzone-industrie’ van het bestemmingsplan Gasthuiswaard 2010.
Voor het ‘repareren’ van het bovengenoemd bestemmingsplan worden twee afzonderlijke (reparatie) plannen opgesteld. Het bestemmingsplan ‘Gedeeltelijke reparatie bestemmingsplan Gasthuiswaard” betreft de herziening van de vernietigde plandelen. Daarnaast wordt in deze herziening een geconstateerde omissie hersteld en wordt het bestemmingsplan op een tweetal punten geactualiseerd. Parallel aan dit bestemmingsplan wordt de ‘Parapluherziening geluidzone industrie Gasthuiswaard” opgesteld. Hierin wordt een nieuwe begrenzing voor de geluidzone opgenomen.
 
Ligging plangebied
Het plangebied van de reparatieplannen omvat de gronden ten zuiden van de Heulweg en ten westen van de Centraleweg, Centraleweg 11, Centraleweg 13 en Heulweg 3, Centraleweg/ Oude Stadsweg (ong), Centraleweg 16 l (voormalig trafostation). Daarnaast wordt voor het totale plangebied van Gasthuiswaard de buitenopslagregeling gewijzigd.
De delen van de geluidzone die liggen binnen het plangebied van het bestemmingsplan Gasthuiswaard uit 2010, evenals de noordelijke begrenzing van de geluidzone behorende bij het bedrijventerrein Gasthuiswaard, worden herzien.
 
Hogere waarde Wet geluidhinder
Vanwege de voorgestane zoneverruiming treedt vanwege het industrieterrein ter plaatse van een aantal woningen een geluidbelasting op van meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg maken bekend dat zij daarom voornemens zijn een hogere waarde ingevolgde de Wet geluidhinder als bedoeld in artikel 55 van die wet voor het plan “Parapluherziening geluidzone industrie Gasthuiswaard” vast te stellen.
 
Communicatie
U kunt de ontwerpbestemmingsplannen, Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder, de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 13 november 2015 tot en met donderdag 24 december 2015 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer U kunt er elke werkdag terecht van 8:30 uur tot 13:00 uur en op woensdag van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:
De gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Marieke Elsevier - van Olst, tel 0162 579591.
 
Met betrekking tot de ontwerpbeschikking hogere waarde kan een ieder binnen de bovengenoemde periode zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.