Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2015, 40233Ruimtelijke plannen
Voorontwerpbestemmingsplan Straatweg, Lemmer Noord en Plattedijk (Actualisatie)
Logo De Fryske Marren
(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)
Met ingang van 12 november 2015 ligt gedurende zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Straatweg, Lemmer Noord en Plattedijk ter inzage.
 
Plangebied
Het bestemmingsplan omvat delen van de plaats Lemmer. Deze delen zijn eerder met een zelfde begrenzing ondergebracht in afzonderlijke bestemmingsplannen. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden bestaande begrenzingen van bestaande bestemmingsplannen gevolgd. Om een te grote hoeveelheid bestemmingsplannen te voorkomen, zijn enkele plangebieden samengevoegd.
Het plangebied ziet op de volgende delen van Lemmer:
 • 1.
  het bedrijventerrein, de sportvelden en de gronden en gebouwen gelegen tussen de Straatweg, de Rijksweg A6 en de Rondweg. Het busstation en Mac Donalds gelegen binnen de op- en afritten van de A6 maken ook deel van dit gebied uit.
 • 2.
  De woonwijk gelegen tussen de Straatweg, de Rondweg en de Melkweg;
 • 3.
  De woonwijk gelegen tussen de Melkweg, de Brekkenweg en de achtererven van de woonhuizen gelegen aan de Bosruiter;
 • 4.
  De recreatievoorzieningen aan weerszijden van de Plattedijk, zoals jachthavens en kampeer- en zomerhuizenterreinen tot aan het Afwateringskanaal, het strand met strandpaviljoen, de woonwijk gelegen tussen de Plattedijk en de Zijlroede, en het sporthotel met bijbehorende jachthaven.
 
Doel
De actualisatie heeft in beginsel een conserverend karakter. Als basis voor het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de bestaande bestemmingen afgewogen tegen de feitelijke situatie, die vervolgens op basis van nieuwe standaarden, maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) worden geactualiseerd. De gemeenteraad heeft daarvoor een handboek vastgesteld om te komen tot actuele regelgeving en eenduidigheid van regelgeving binnen de gemeente. De systematiek en inrichting van de bestemmingen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen), is afgestemd op het handboek. Daar waar zich in de afgelopen periode ontwikkelingen hebben voorgedaan die door middel van een vergunning en/of een planologische procedure zijn gerealiseerd, zijn deze meegenomen in het bestemmingsplan.
 
Waar ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
 • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure
 • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
 • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).
 
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1940.BPLEM14STRAATWEGLN-VO01.
 
Reageren
In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.
 • Schriftelijk. Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:
  • voorontwerpbestemmingsplan Straatweg, Lemmer Noord en Plattedijk
  • waarom u een inspraakreactie indient
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw handtekening
 • Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.
 
Joure, 12 november 2015