Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kollumerland en NieuwkruislandStaatscourant 2015, 39910Ruimtelijke plannen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kollum-Trekvaart’
Logo Kollumerland en Nieuwkruisland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 22 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Kollum-Trekvaart’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plan
Het plangebied ligt aan de Trekvaart op de hoek van de Houtstek met Gysbert Japicxstrjitte te Kollum. In het verleden was in het plangebied een houthandel en zagerijbedrijf gevestigd. Dit bedrijf is verplaatst naar het bedrijventerrein Jumaheerd. Voor de bedrijfslocatie is toen een stedenbouwkundig plan ontwikkeld met in totaal 6 nieuwe vrijstaande woningen langs de Gysbert Japicxstrjitte en de Oliemolensingel en een appartementengebouw met 14 appartementen langs de Trekvaart. In de huidige situatie zijn vijf van de zes woningen gerealiseerd, deze woningen liggen buiten het plangebied. Het appartementengebouw is nooit gebouwd, waardoor een groot deel van het voormalige bedrijfsterrein (het onderhavig plangebied) nog braak ligt.
Het planvoornemen betreft de realisatie van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap-woningen. In totaal zijn er maximaal 9 grondgebonden woningen beoogd.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 12 november 2015 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis. Eveneens kunt u het bestemmingsplan raadplegen op het webadres: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0079.KollumTrekvaart-Vg01 
De stukken zijn ook via internet beschikbaar op het gemeentelijk webadres, www.kollumerland.nl onder Wonen en Leven / Ruimtelijke plannen.
Beroep
Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden ingesteld door;
  • -
    een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • -
    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepsschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden voor het beroep. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.
Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepsschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.