Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2015, 39867Ruimtelijke plannen
Vaststelling beheersverordening Kern Kamerik en kern Kanis
Logo Woerden
 
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 5 november 2015 de beheersverordening “Kern Kamerik en kern Kanis”, met identificatienummer NL.IMRO.0632.bvkernkamerikkanis-vVA1, heeft vastgesteld.
 
Doel
De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen “Kern Kamerik” en “Kern Kanis” en het wijzigingsplan “Herontwikkeling Pastorielaantje Kanis”. Daarbij zijn de regelingen uit deze plannen overgenomen. Tevens is het actuele gemeentelijke beleid in de beheersverordening opgenomen.
De bestaande (bouw)mogelijkheden blijven daarom behouden.
 
Beheersverordening inzien
De beheersverordening kunt u vanaf 12 november 2015 op afspraak inzien bij het Omgevingsloket (Blekerijlaan 14 te Woerden). Ook kunt u het plan vinden op www.woerden.nl (onder ‘Documenten en publicaties’ > ‘Bestemmingsplannen’ > ’Geldende bestemmingsplannen’).
Daarnaast is het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Geen inspraak
Omdat een beheersverordening de bestaande situatie vastlegt is er bij het opstellen van een beheersverordening geen verplichting tot inspraak. Tevens kunnen er geen zienswijzen en beroepschriften worden ingediend.
 
Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt op de dag na deze bekendmaking van het vaststellingsbesluit in werking.