Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 39347Overige mededelingen aan het wegverkeer
Verkeersbesluit instellen laad- en losstrook op de Vincent van Goghstraat in Maarssen, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
BEVOEGDHEID
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Met dit verkeersbesluit, voor het instellen van een laad- en losstrook aan de Vincent van Goghstraat:
 • wordt het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of personen op deze strook beoogd;
 • wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;
 • worden de weggebruikers en passagiers beschermd;
 • wordt de veiligheid op en rond de Vincent van Goghstraat te Maarssen, gewaarborgd;
 • wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;
Het verkeersbesluit vloeit voort uit plannen rond de bouw van de ‘Schildershof’ te Maarssen, de daarbij horende herinrichting van de openbare ruimte en het parkeerterrein.
Alsmede worden met dit verkeersbesluit de verkeersstromen in het gebied rond het Pieter de Hooghplein en de ‘Schildershof’ gestructureerd en gespreid om een afname van de verkeersdruk te realiseren.
Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen in het centrumgebied van Maarssen-Dorp en over de primaire toegangswegen van en naar het Pieter de Hooghplein en omgeving beoogd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.
Het is dan ook gewenst om op de strook naast de supermarkt aan de Vincent van Goghstraat, te Maarssen aan te wijzen als laad- en losstrook. De strook is uitsluitend bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of personen.
Hiervoor plaatst de gemeente verkeerbord E07 met onderbord OB304 (wegsleepregeling) in het midden van de strook. Tevens zal de bestrating van deze strook een afwijkende kleur krijgen dan de rijbaan.
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.
Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Klankbordgroep Schildershof.
De situatietekening van de Schildershof en omliggende straten (tekeningnummer K15-0026-003) is op te vragen bij de gemeente.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om de strook naast de supermarkt in de Vincent van Goghstraat, in het project ‘Schildershof’, te Maarssen formeel aan te wijzen als laad- en losstrook. De strook is uitsluitend bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en/of personen. Hiervoor worden verkeerborden E07 en onderbord OB304, uit bijlage 1 van het RVV 1990, op de bovengenoemde locatie geplaatst.
 
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
 
P.V. Koster
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Maarssen, 2 november 2015
BEZWAAR MAKEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.