Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 39331Overige mededelingen aan het wegverkeer
Verkeersbesluit instellen lengte beperking van 13,5 meter in de Vincent van Goghstraat in Maarssen, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
BEVOEGDHEID
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid op en rond de Vincent van Goghstraat en de Dr. Ariënslaan, te Maarssen, gewaarborgd.
Daarnaast worden met het verkeersbesluit de weggebruikers en passagiers beschermd.
Met het verkeersbesluit wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.
Het verkeersbesluit vloeit voort uit plannen rond de bouw van de Schildershof te Maarssen, de daarbij horende herinrichting van de openbare ruimte en het parkeerterrein.
Gezien de beperkte ruimte op de hoek van de Vincent van Goghstraat met de Pieter de Hooghstraat, in de richting van de Gerard Doustraat, in het voor een voertuig van langer dan 13,5 meter fysiek niet mogelijke deze bocht te menen.
In de ‘Nota zienswijzen betreffende het bestemmingsplan Schildershof’ is aangegeven dat met de eigenaar van de supermarkt is afgesproken dat de vrachtwagens die worden gebruikt voor het laden en lossen niet langer mogen zijn dan 13,5 meter.
Het is dan ook gewenst om op bovenstaande locatie te Maarssen een lengtebeperking van 13,5 meter in te stellen. Hiervoor zal de gemeente op de hoek van Vincent van Goghstraat met de Dr. Ariënslaanbord C17 (13,5m) plaatsen.
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze adviseert positief, mits de inrichting van de weg in overeenstemming is met hoofdstuk II, paragraaf 1 onder 1 uitvoeringsvoorschriften BABW.
Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de Klankbordgroep Schildershof.
De situatietekening van de Schildershof en omliggende straten (tekeningnummer K15-0026-003) is op te vragen bij de gemeente.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente Stichtse Vecht tot het besluit gekomen om in de Vincent van Goghstraat te Maarssen, formeel een lengtebeperking van 13,5 meter in te stellen. Hiervoor wordt op de hoek van Vincent van Goghstraat met de Dr. Ariënslaan het verkeersbord C17 (13,5m) geplaatst.
 
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
P.V. Koster
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Maarssen, 2 november 2015
BEZWAAR MAKEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
 • a.
  naam en adres van de indiener;
 • b.
  de dagtekening;
 • c.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • d.
  de gronden van het bezwaar.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.